Monday, March 10, 2014

 

یادآوری ی ویرایشی با پوزش خواهی از فرستنده ی یک گفتار ...

*

فرستنده ی گفتار

از "خوارزمی" ی ایرانی تا "بیل گیت" آمریکایی...

که در روز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه برابر با پنجم مارچ، در این سامانه، نشریافت، مجید روشنگر است که به سهو، مجید نفیسی، نوشته شده بود.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?