Tuesday, March 25, 2014

 

در سوگ دکتر محمّد ابراهیم باستانی پاریزی، ادیبی ممتاز و تاریخ نگاری یگانه


▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄


ارج گزاران به کارنامه ی یگانه و ممتاز استاد باستانی - ایرانی و جُز ایرانی - در سراسر جهان، با آگاهی از خاموشی ی اندوهبار و دریغ انگیز ِ استاد، جامه ی  نیلوفری برتن کردند و به سوگ نشستند و نام نامی ی او را بر دروازه های فرهنگ و ادب جهان، ندا دردادند.
زیاده گویی نیست هرگاه گفته شود که او یکی از نخستین تاریخ نگاران ِ ایرانی ی ِ جهانی شده بود که طومار "مورّخ السّلطنه ها" و "مورّخ الدّوله"ها را درهم پیچید و دروازه های تاریخ ایران را همزمان به روی رهروان راه دانش و فرهنگ در ایران و جهان، گشود و در فراسوی تاریخ نگاری ی بومی و سنّتی، عصری نو را آغازکرد. او دانش پژوهی سرآمد، ادیبی ممتاز و طنزپردازی خوش ذوق و انسانی والا و آزاده و سرافراز بود.
یادش گرامی و راهش پُررهرو باد!
*
از استاد باستانی، بسیار سخن گفته شده است و گفته خواهدشد که دست یابی بدانها در اثرهای نگاشته و نیز در شبکه ی جهانی ی آگاهی رسانی، کار چندان دشواری نیست.
در این جا تنها به یک نمونه - گفت و شنود نادر سلطان پور با دکتر ماشاءالله آجودانی، ادیب و تاریخ نگار شایسته - در نشانی ی زیر، بازبُرد می دهم.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/03/140325_l93_parizi.shtml<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?