Wednesday, February 12, 2014

 

پژوهشی رسا و جُستاری شیوا در باره ی سرگذشت زبان فارسی در ایران و فراسوی آن از چهارده سده پیش از این تا کنون- نوشته ی "دکتر جلال متینی" استاد و رییس پیشین دانشگاه فردوسی در توس و سردبیر فصلنامه ی ایران نامه (در چند دوره) و "اِیران شناسی" تا امروز.

در این پیوند نشانی، بیایید و بخوانید.* 
   *با سپاسگزاری از مسعود لقمان، مدیر سامانه ی پارسی انجمن، برای فرستادن ِ پیوند نشانی ی این پژوهش. 
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?