Friday, November 01, 2013

 
هفتم آبان ماه، یادروز کوروش بزرگ:
فرصتی برای بازنگری  
و بازاندیشی برای سرافرازی هرچه بیشتر ایران
دکتر داود هرمیداس باوند ( استاد حقوق و روابط بین الملل و سخنگوی جبهه ملی ایران)بزرگداشت روز جهانی کورش در اصفهان


برگزاری همایش یادبود استوانه کورش در دانشگاه تهران


به مناسبت روز جهانی کورش

ویژه نامه کورش بزرگ به پیوست امرداد منتشر شد بختیاری ها کورش بزرگ را پدر مهربان خود می دانند
ترانه سرود "کورش بزرگ"
با صدای جمشید مشایخی و دانیال دادور اج

گزارش دکتر شاهین سپنتا
تارنگاشت ِ ایران نامه

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?