Sunday, November 07, 2010

 

کوششی سزاوار در راستای شناخت ِ ادب ِ دیگران


  کاری بایسته و ستودنی در زمینه ی ِ آشناگردانی ی ِ هرچه بیشتر ِ ایرانیان با دست آوردهای ادب و فرهنگ ِ دیگران:  ما در جهان و زمانی به سر می بریم که ادب و فرهنگ ملت ها، بیش از هر زمان ِ دیگری، در پیوند با یکدیگرند و هیچ ملتی نمی تواند در به روی خود ببندد و به دست آوردهای بومی و ملی ی خود، بسنده کند و دل خوش باشد. چرا که با چنین رفتار انزواجویانه ای و در تنگ میدانی ی ِ  تجربه های بومی یا اقلیمی، زمان باخته و واپس مانده خواهدشد و از گردونه ی ِ شتابان ِ پویایی ی ِ این روزگار، بیرون خواهدافتاد و در تنهایی ی خود، راه به جایی نخواهدبُرد.
کوشش مدیر و سردبیر و نویسندگان همکار ِ ماهنامه ی ِارجمند ِ نگاه ِ نو در تدوین و نشر ِ ویژه نامه ی ِ آلبرکامو، گامی است بلند و شایسته در این راستا و درخور ِ آفرین.
 این ویژه نامه، هنوز بدین دفتر نرسیده است تا بتوانم مروری و نگرشی برداده های آن داشته باشم. از این رو، اکنون به همین آگاهی رسانی ی کوتاه و شادباش و درود و دست مریزاد به آقای علی میرزایی و همکارانش، بسنده می کنم و پویایی یِ ِ هرچه بیشتر ِ آنان را در این راه ِ فرخنده،  آرزومندم.  چُنین باد!<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?