Thursday, October 08, 2009

 

نشر ِ دفتر ِ تازه ای از «دانشنامه ی ِ ایرانیکا»: پیوست ِ یکم بر هفته‌نامه‌ی ِ "ایران‌شناخت"، سال پنجم- شماره‌ی ِ هفدهميادداشت ِ دوم ويراستار


جمعه هفدهم مهرماه ۱۳۸۸
(نهم اکتبر ۲۰۰۹)

مژده ی نشر ِ دفتر ِ سوم از پانزدهمین جلد ِ دانشنامه ی ِ ایرانیکا، گنج ِ شایگان ِ فرهنگ ِ ایرانیاین بخش تازه از دانشنامه، در این هفته، بدین دفتر رسید و – چنان که در نمای ِ روی ِ جلد ِ آن می بینید – از دنباله ی درآمد ِ

JULFA

تا بخشی از درآمد ِ

KAFIR KALA

(/ کافرقلعه: گستره‌ای باستان‌شناختی در تاجیکستان) را دربردارد.با شادباشی برای نشر این دفتر به حضور استاد دکتر احسان یارشاطر و همکاران ِ ارجمندشان،کامیابی ی ایشان در پیمودن ِ دنباله‌ی ِ این راه ِ درشتناک را آرزومی‌کنم.
*
همه‌ی ِ درآمدهای ِ نشریافته در نزدیک به پانزده جلد ِ تا کنون نشریافته ی دانشنامه و بخشی از هنوزنشر نیافته ها را می توانید در این جا بیابید و بخوانید. ↓
http://www.iranica.com/newsite/
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?