Friday, October 16, 2009

 

درست‌گردانی‌ی ِ یک نادرستی: پیوستی بر هفته‌نامه‌ی ۵: ۱۸، درآمد ۲يادداشت ِ دوم ِ ويراستار


جمعه بیست و چهارم مهرماه ۱۳۸۸
(شانزدهم اکتبر ۲۰۰۹)


در هفته‌نامه‌ی ِ ۵: ۱۸، درآمد ۲، تصویر ِ فرهاد مهراد به جای تصویر فریدون فروغی آمده‌است. با پوزش از خوانندگان گرامی و سپاسگزاری از آلما قوانلو برای یادآوری‌ی ِ این سهو، تصویر ِ فریدون فروغی را در این پیوست می آورم.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?