Monday, October 12, 2009

 

پیشینه‌ی ِ «جشن ِ مهرگان» و نمونه‌هایی از مهرگانی‌ها در ادب ِ فارسی به روایت ِ «لغت‌نامه‌ی ِ دهخدا»: پیوستی بر ویژه‌نامه‌ی ِ مهرگان
يادداشت ويراستار


سه شنبه بیست و یکم مهرماه ۱۳۸۸
(سیزدهم اکتبر ۲۰۰۹)


متن ِ این پیوست را که برگرفته از تارنمای ادبیّات و فرهنگ ِ ایران زمین است، در این جا بخوانید. ↓
http://reirazi.persianblog.ir/post/446/%d8%ac%d8%b4%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%a8%d9%87_%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa_%d9%84%d8%ba%d8%aa_%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86_%d8%af%d9%87%d8%ae%d8%af%d8%a7

دست افشانی و پای کوبی ی تاجیکان در جشن ِ مهرگان<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?