Thursday, May 14, 2009

 

پیوستی بر درآمد ِ امروز: یادکرد از یک خاستگاه ِ از قلم افتاده


یادداشت ِ دوم ِ ویراستار

جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ِ هشتاد و هشت
(پانزدهم مه دو هزار و نُه)

در درآمد ِ امروز، زیربخش ِ پانزده، یادکرد از خاستگاه را فراموش کرده ام. اکنون با پوزش خواهی از فرستنده، یادآورمی شوم که پیوندنشانی ِ فیلم ِ "اپرای رستم و سهراب" را دوست ارجمند، آقای حسین طیّبات از سیدنی به این دفتر فرستاده است.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?