Friday, April 24, 2009

 

"جزیره ی فروهر" طرحی راستین یا یک فریبکاری؟ - یادداشتی انتقادی: پیوستی بر درآمد ِ٤: ٤٤، زیربخش ِ ١يادداشت ويراستار


شنبه پنجم اردیبهشت ماه ١٣٨٨ خورشيدي
(بیست و پنجم آوريل ٢٠٠٩)


در پی ِ نشر ِ گزارشی در باره ی ِ "جزیره ی فروهر" در خلیج فارس در درآمد ِ ٤: ٤٤، زيرْبخش ِ ١، امروز دوست ِ پژوهنده، آقای دکتر رضا مرادی غیاث آبادی، نشانی ی ِ گفتاری انتقادی با عنوان ِ جزیره فروهر: سوژه‌ای تازه برای فریفتن عوام، در همین زمینه را -- که در تارنمای ِ ایرانیا، ویژه ی ِ نوشته های ِ پراکنده ی خود، نشرداده -- به این دفتر فرستاده است که با سپاسگزاری از او، برای ِ آگاهی ی خوانندگان ِ گرامی، در این پیوست می آورم:

http://reza.irania.ir/1388/02/04/1087/
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?