Sunday, June 08, 2008

 

٤: ١. ويژه‌نامه‌ي ِ سال‌ْْروز ِ آغاز ِ نشر ِ «ايران‌ْشناخت» و سپاسْ‌گزاري از ياران همْ‌كار و پشتيبان


ايرانْ شناخت
در آغاز ِ چهارمين سال ِ وَرزيدن ِ خويشْ‌كاري‌ي ِ فرهنگي

شير ِ زرّين
يادماني از روزگار ِ هخامنشسان
(سده ي پنجم پيش از ميلاد)

باغ ِ ايراني
اثري از دكتر نورالدّين زرّين كِلك

شش ترانه ي شورانگيز ِ بومي ي ِ ايراني
با آواي ِ گرم و ماندگار ِ زنده ياد مُنير وكيلي
به شاباش ِ اين سالْ روز، به خوانندگان و ياران
ايرانْ شناخت
پبشْ كش مي شود ↓


يادداشت ويراستار


سه‌شنبه ٢١ خردادماه ١٣٨٧ خورشيدي
(١٠جون ٢٠٠٨)


سه سال ِ پيش، در چُنين روزي تارنماي ايرانْ‌شناخت به منزله‌ي ِ يك رسانه‌ي ِ الكترونيك ِ ناوابسته، با خواست ِ ورزيدن ِ خويشْ‌كاري و كوشش و پويش در راستاي ِ شناخت و گسترش ِ فرهنگ ِ ايراني، در شبكه‌ي ِ جهاني آغاز به كار كرد.

اين رسانه، به زودي با پذيرش ِ شمار ِ زيادي از فرهنگ پژوهان در سراسر ِ جهان، روبه‌روگرديد و در بسياري از رسانه‌هاي الكترونيك و چاپي بدان پيوندداده‌شد و پاره‌اي از داده‌هاي آن بازنشريافت.

گستره ي فرهنگ ِ ايراني

بر پايه‌ي ِ آمار ِ نشريافته از سوي
Motigo Webstats
در سه سال ِ پشت ِ سر، بيش از ٤٠٠ درآمد و ٢٠٠ تصوير، نگاره و نقشه در اين تارنما درج‌گرديده و بر روي ِ هم ٨١٠'٦٨ تن و در يك ماه ِ اخير ٢٢٤١ تن، آن را ديده و خوانده‌اند و ده كشوري كه بيشترين شمار ِ بينندگان را داشته‌اند، به ترتيب عبارتند از استراليا، امارات متحد ِ عربي، آلمان، سوئد، ايران، فرانسه، كانادا، انگلستان، اسپانيا و هلند.
ايرانْ‌شناخت – چنان كه بارها اشاره‌كرده‌ام – كاري‌ست گروهي و بي پشتيباني و همْ‌دلي‌ي ِ مهرْوَرزانه‌ي ِ فنّي و فرهنگي‌ي ِ ياران و دوستْ‌دارانش، نمي‌توانست پايدار و خدمتْ‌گزار بماند. كارواني از گفتارها، گزارش‌ها، تصويرها و پيوندْنشاني‌ها كه در اين سه سال، از سراسر ِ جهان به سوي ِ اين كانون روانه‌ بوده، براي ِ ويراستار – با همه‌ي ِ تنگْ‌مَجالي و گرفتاري‌هايش – مايه‌ي دلْ‌گرمي و انگيزه‌ي ِ پي‌گيري ‌ي ِ اين كوشش و كُنِش شده‌است. حضور ِ شماري كسان از نسل ِ جوان در ميان ِ همْ‌كاران ِ اين رسانه، به‌ويژه الهامْ‌بخش و شورانگيزست و– همان گونه كه بارها گفته‌ام – نمايي از پويش ِ دوندگان در ورزش دو ِ ميداني را فراديد مي‌آورد و نشان مي‌دهد كه ميدان، از دوندگان ِ تازه‌نفس خالي، و"بار ِ امانت" بر زمين نخواهدماند. همواره چُنين باد!
ويراستار در اين هنگام ِ فرخنده‌ي ِ آغاز ِ چهارمين سال ِ نشر ِ ايرانْ‌شناخت، وظيفه‌ي ِ اخلاقي‌ي خود مي داند كه از همه‌ي سروران ِ ارجمند و ياوران ِ گرامي‌ي ِ خود به نيكي و گرمي يادكند و همْ‌دلي و همْ‌زباني‌ ي كارسازشان را ارجْ‌ بگزارد. نام هاي ِ شماري از بزرگواراني را كه همْ‌كاري‌ي ِ بيشتري با اين رسانه دارند، با سامان ِ الفبايي در پي مي‌آورم. هرگاه نام ِ كسي از قلم افتاده‌باشد، حمل بر بي‌پروايي و ناسپاسي نفرمايند؛ زيرا به هر روي، نام ِ هريك از همْ‌كاران در پايان ِ درآمدها، آمده‌است و خواهدآمد. دريغ كه به سبب ِ بزرگي ي حجم ِ اين درآمد، نتوانستم تصويرهاي ياران را در اين صفحه بياورم. از دوستاني كه در اين دو روزه، به خواهش ِ من تصويري از خود را به اين دفتر فرستاده اند، پوزش مي خواهم.
* * *
نام هاي ياوران و همْ كاران:

آجوداني (دكتر ماشاءالله)، ابهري (دكتر كاظم)، احدزادگان آهني (دكترمنيژه)، اخوّت (آرش)، اخوّت (محمّدرحيم)، اسدي پور (بيژن)، اكبرزاده (پژمان)، امين ابراهيمي (رامين)، اوحدي (سعيد)، باقرپور (خسرو)، بيضايي (نيلوفر)، بيگدلي (بهروز)، پارسي (دكتر تورج)، پاكْ دامن (دكتر ناصر)، تقوي بيات (منوچهر)، جعفري (دكتر علي اكبر)، جمشيديان (نازنين)، جهانگيري (پيام)، حيدري ملايري (دكتر محمّد)، خدا فرد (ايمان)، دهباشي (علي)، دهگاني (محمود)، رجبي (دكتر پرويز)، رزّاقي پور (دكتر سيروس) رساپور (مهرانگيز)، رُنّاسي (احمد)، روشن (مسعود)، روشنگر (مجيد)، رُهباني (مجيد)، رزاعتي (ناصر)، سقايي (بهمن)، شاكري (گيسو)، شاهرخي (نوشين)، شهربَراز (؟)، شيدا (بهروز)، طبيب زاده (شيرين)، عنصري (اردلان)، فاضل (دكتر نويد)، قانعي فرد (دكتر عرفان)، كارگر (داريوش)، كاظمي (ياغش)، لقمان (مسعود)، مُرادي غياث آبادي (دكتر رضا)، محمّدي (سعيد)، محمّدي ي ِ آسيابادي (شه رام)، محمودي (مرتضي)، مشايخي (عميد)، مهدوي (گيتي)، ناطق (دكتر هُما)، ناقد (دكتر خسرو)، نفيسي (دكتر مجيد)، نفيسي (مهدي)، وزيري (آرمان) هنرمند (سعيد)، يارشاطر (دكتر احسان)، يكتايي (منوچهر)، يكنايي (نيكو).
* * *
نهادهاي پشتيبان و همكار:

دانشنامه ي ايرانيكا
Encyclopaedia Iranica
نيويورك

انجمن دوستداران شاهنامه ي فردوسي
كاليفرنياي شمالي


انجمن ِ پيوند ِ فارسي زبانان
تاحيكستان


بُنياد ِ ميراث ِ ايران
لندن


محفل ِ پژوهش هاي ايران ِ باستان
لندن


انجمن ِ جهاني ي ِ پژوهشهاي ايران شناختي
آمريكا- انگلستان- كانادا

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?