Friday, April 11, 2008

 

ده دلْ سرود ِ خواندني بر نماهاي ِ ديدني: ارمغان ِ سراينده در بهاران ِ ٨٧ از «حميدرضا مشايخي»


شنبه ٢٤ فروردين ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(١٢ آوريل ٢٠٠٨)
خاستگاه: راياپيامي از حميدرضا مشايخي (گروه ِ روزنه)
[با سپاس ِ ويژه از فرستنده]<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?