Thursday, April 03, 2008

 

٣: ٧٣. سي‌ و سومين هفته نامه: فراگير‌‌ ِ ١٥ زيرْ بخش ِ تازه ي ِ خواندني، ديدني و شنيدنييادداشت ويراستار


جمعه ١٦ فروردين ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(٤ آوريل ٢٠٠٨)


گفتاوَرد از داده‌هاي اين تارنما بي هيچ‌گونه ديگرگون‌گرداني‌ي متن و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.
You can use any part of site's content as long as it is referenced to this site.No need for permission to use the site as a link.

Copyright © 2005-2008


All rights reserved.
١. نام ِ كوه ِ دماوند در فهرست ِ میراث ِ طبیعی‌ي ِ «یونسکو» ثبت‌شد
کوه دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین کوه آتشْ‌فشانی‌ي ِ خاورمیانه با بُلنداي ِ ٥٦٧١ مترست. ↓
http://radiozamaaneh.com/news/2008/03/post_4373.html

نماي «دماوند» از كيهان كه "ناسا" نشرداده است.


خاستگاه: رايا پيامي از پيام جهانگيري- شيراز (بازْبُرد به گزارش ِ راديو زمانه به گفتْ‌آورد از ايرنا)


٢. هُشداري ديگر درباره‌ي ِ آينده‌ي ِ پاسارگاد


خواب تازه ای برای پاسارگاد
با کشف درياچه ای خيالی در کنار آرامگاه کوروش بزرگ!
از: دکتر مهرداد مُبَشّری


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.savepasargad.com/march/mehrdad_mobasheri.htm


خاستگاه: رايا پيامي از شكوه ميرزادگي، دِنْو ِر- كلرادو- آمريكا


۳. تحليلي از نخستين ميانْورد ِ غنايي درحماسه‌ي ِ ايران


رودابه‌ی عاشق در شاهنامه
نوشین شاهرخی ↓

http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=915


خاستگاه: رايا پيامي از نوشين شاهرخي، هانوفر- آلمان


٤. گفتارهايي در باره‌ي ِ دانش‌هاي ِ انساني و نارسايي‌ها و نابه‌ساماني‌هاي آن‌ها در ايران


اعتماد، روزنامه‌ي بامداد ِ تهران در شماره‌ي ١٦٤١- سه شنبه، ٢٨ اسفند ١٣٨٦ خود، گروهْ‌گفتارهاي ِ خواندني و روشنگر ِ زير را در اين زمينه نشرداده‌است:
عقب ماندگي علوم انساني در ايران
صادق زيباکلام
*
علل ضعف تحقيقات علوم انساني در ايران
مصطفي ملکيان
*
علوم اجتماعي، علوم دقيقه و قدرت
از توهّم تا واقعيّت
ناصر فکوهي
*
بحران علوم اجتماعي در ايران
محمدعلي مرادي و ابراهيم توفيق


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.etemaad.com/Released/86-12-28/232.htm


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري - شيراز


٥. غیبت ِ« سنّت ِ نقد و نقادی » در فضای روشنفکری‌ي ِ ایران: نگرشي انتقادي بر يك برداشت از تَنِش در گستره‌ي ِ روشنفكري‌ي ِ ايران


عصر ِ نو، روزنامه‌ي بامداد ِ تهران، در شماره‌ي ِ پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۸۷/۲۷ مارس ۲۰۰۸ خود، بررسي‌ي انتقادي‌ي ِ زير را نشرداده‌است:


احمد افرادی
مال کافر هست بر مؤمن حلال؟!
نگاهی به مقاله‌ی ِ « روشنفکری ِ فقیهانه»، نوشته‌ی ِ آقای اکبر گنجی


متن ِ اين نقد خواندني را – كه نويسنده‌ي آن، بر يكي از بُنيادي‌ترين كاستي‌ها در فضاي ِ فرهنگي و روشنفكري‌ي ايران، انگشت‌گذاشته‌است و پيوستي بر زيرْبخش ِ ١٦ در درآمد ِ ٣: ٧٢ به شمارمي آيد – در اين جا بخوانيد ↓
http://asre-nou.net/1387/farvardin/8/m-ajudani-ganji.html


خاستگاه: راياپيامي از دكتر ماشاءالله آجوداني، كتابخانه‌ي ِ مطالعات ِ ايراني - لندن


٦. جايزه‌ي ِ «يكْ‌عمر پژوهشْ‌‌گر ِ ايرانْ‌شناس» براي ِ دو استاد ِ نامدار ِ كوشنده در درونْ‌مرز و برونْ‌مرز

استاد احسان يارشاطر


استاد ايرج افشار


در همين زمينه، متن ِ گزارش و فراخوان ِ زير را – كه از دفتر ِ انجمن ِ جهاني‌ي ِ پژوهش‌هاي ِ ايران‌ْشناختي (ISIS)

به اين دفتر رسيده‌است – بخوانيد ↓

LIFE-TIME ACHIEVEMENT AWARDS IN IRANIAN STUDIES NOMINATIONS DUE APRIL 8, 2008

In 2006, under the leadership of President Janet Afary, ISIS institutedtwo new awards for Life-Time Achievement in Iranian Studies. Boardmember Mary Elaine Hegland served as chair of the Life-Time AchievementAward committees. The first Life-Time Achievement in Iranian StudiesAward for a Scholar Residing and Working Inside Iran was conferred onProfessor Emeritus Iraj Afshar. Professor Ehsan Yarshater was chosen toreceive the first Life-Time Achievement in Iranian Studies Award for aScholar Residing and Working Outside of Iran (see below).
Life-Time Achievement Awards in Iranian Studies nominations deadlinescoming up soon!
I. ANNOUNCEMENTS FOR THE SECOND, 2008 IRANIAN STUDIES LIFE-TIMEACHIEVEMENT AWARDS NOMINATIONS: To be awarded at the Seventh BiennialConference of the International Society for Iranian Studies, theseawards will recognize outstanding life-time service to the field ofIranian Studies. There are two awards, one for a scholar residing and workinginside Iran, and the other for a scholar residing and working outside of Iran. NOMINATIONS ARE DUE NO LATER THAN APRIL 8, 2008. The awardceremonies will be held at the Sixth Biennual ISIS conference inToronto, July 31-August 3, 2008.
A. LIFE-TIME ACHIEVEMENT AWARD FOR AN IRANIAN STUDIES SCHOLAR WORKINGAND RESIDING IN IRANPlease send your nomination for the Iranian Studies Life-TimeAchievement Award for an Iranian Studies Scholar Working and Residing In Iran by April 8, 2008 at the latest. The first award in this categorywas conferred on Professor Emeritus Iraj Afshar and announced at theLondon ISIS conference 3-5 August 2006. This Life-Time Achievement Award recognizes a life-time of outstanding contributions to the field ofIranian Studies by a scholar working and residing in Iran. Please sendyour nomination to http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=MHegland@scu.edu&YY=37633&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f with the heading "Iranian StudiesScholar Working and Residing in Iran"; name, address, and position ofyour nominee, and a letter explaining your reasons for nominating thisperson. Please obtain an up-to-date resume of your nominee and emailthis as well to http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=MHegland@scu.edu&YY=37633&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f Thank you, Mary Elaine Hegland, ISISBoard Member, Santa Clara University, Santa Clara, CA.
B. LIFE-TIME ACHIEVEMENT AWARD FOR AN IRANIAN STUDIES SCHOLAR WORKINGAND RESIDING ABROADPlease send your nomination for the Iranian Studies Life-TimeAchievement Award for an Iranian Studies Scholar Working and ResidingAbroad by April 8, 2008 at the latest. Professor Ehsan Yarshater waschosen at the 2006 award recipient, and the presentation ceremony forhim will be held during the ISIS conference in Toronto, July 31-August3, 2008. The 2008 award will also be presented at the Toronto ISISconference. This Life-Time Achievement Award recognizes a life-time ofoutstanding contributions to the field of Iranian Studies by a scholarworking and residing abroad. Please send an email to http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=MHegland@scu.edu&YY=37633&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=fwith the heading "Iranian Studies Scholar Working and Residing Abroad";name, address, and position of your nominee for the 2008 award; and aletter explaining your reasons for nominating this person. Please obtain an up-to-date resume of your nominee and email this as well tohttp://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=MHegland@scu.edu&YY=37633&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f Thank you, Mary Elaine Hegland, ISIS Board Member,Santa Clara University, Santa Clara, CA.
ONLY CURRENT ISIS MEMBERS MAY MAKE NOMINATIONS.
THE 2006 AWARDS:
The 2006 Life-Time Achievement Award for an Iranian Studies ScholarResiding and Working in Iran was presented to Professor Emeritus ofTehran University Iraj Afshar at the ISIS conference in London summer of 2006. Iraj Afshar for more than half a century has been laboring toconstruct a foundation of Iranian Studies scholarship. Through hisefforts to locate, compile, catalogue, critique, publish, and write thehistories of thousands upon thousands of manuscripts, documents,writings, artefacts, persons, libraries, sources, aenabled the work of generations of Iranian Studies scholars. The breathof Iraj Afshar’s scholarship is astounding, and his scholarly output has been prodigious. His sons printed a bibliography of his scholarlypublications in 2003, and then an addendum in 2004. Ahmad Ashraf, MaryElaine Hegland, and Homa Katouzian served on the 2006 award committee.
The other award, the Life-Time Achievement in Iranian Studies, for aScholar Working and residing outside of Iran goes to Hagop KevorkianEmeritus Professor of Iranian Studies and Editor of EncyclopaediaIranica, Ehsan Yarshater. Like Iraj Afshar, Dr. Ehsan Yarshater hasdevoted a life-time to enabling the work of other Iranian Studiesscholars, though gathering, compiling, editing, and publishingmaterials. Through his scholarship, editing, and teaching, he madeextremely significant contributed to a variety of Iranian Studiesfields. Dr. Ehsan Yarshater served as chief editor of Bongah-e Tarjomeh va Nashr-e Ketab for many years. He has produced sixteen books and 250articles and continues his extremely significant work as EI Editor andalso editing and contributing to a ten volume history of Persianliterature. Ali Banuazizi, Mary Elaine Hegland, and Sholeh Quinn servedon this award committee. (The Life-Time Achievement Award will bepresented to Dr. Ehsan Yarshater at the Toronto ISIS conference thissummer, July 31-August 3, 2008.)ISIS mailing list

http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ISIS@uci.edu&YY=37633&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=fhttps://maillists.uci.edu/mailman/listinfo/isis٧. يك‌سالگي‌ي ِ كوششي سزاوار در پايگاه ِ پژوهش‌هاي زبانْ‌شناختي‌ي ِ ايراني با مُژده‌ي بُنيادگذاري‌ي ِ پايگاهي ديگر براي ِ آشنايي‌ي ايرانيان با كارنامه‌ي سرشار ِ يك استاد ِ تاريخ و فرهنگ و ادب


در درآمد ِ گذشته از يك‌سالگي‌ي ِ روزنامك، يادكردم و كوشش و كُنش ِ سردبير و همكاران ِ آن رسانه‌ي پويا و گويا و جويا را ستودم و فرخنده‌باد گفتم. اين هفته نيز، با خشنودي از يك‌ساله‌شدن ِ پايگاه ِ پژوهش‌هاي زبانْ‌شناختي‌ي ِ ايراني

http://www.ilssw.com/

آگاهي‌يافتم و به سردبير ِ آن فرخنده‌باد مي‌گويم و برايش كامْ‌يابي‌هاي ِ روزافزون، آرزومي‌كنم.
*
افزون بر اين، سردبير از يك كوشش ِ شايسته‌ي ديگر ِ خود، يعني بنيادگذاري‌ي ِ پايگاهي براي شناسايي‌ي ِ استاد ِ فرزانه، مرتضي ثاقب‌فر و كارنامه‌ي ِ گرانْ‌مايه‌ي ِ او، آگاهي‌داده و نوشته‌است:
پایگاه ِ اینترنتی‌ي ِ معرّفی استاد مرتضی ثاقب‌فر ↓

http://www.saghebfar.ilssw.com/

با سه نوشته‌ي ِ تازه روزْآمد شد:
مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها:
دگرگون کردن هویّت ایران در تاریخ، جنایت عمدی است (تعصبات ضد ایران میان تاریخ‌نویسان در گفت‌وگو با مرتضی ثاقب‌فر)
منابع تاریخ ایران (سخنرانی در انجمن افراز در 26 دی 1382 و بازتاب آن توسط خبرگزاری میراث فرهنگی با عنوان «ایرانیان برای شناخت هویت خود نیازی به جعل تاریخ ندارند» در مورخه 4 بهمن 1382)
مقالات:
سوگنامه رستم و سهراب


گزارش كوتاهي از كاركرد ِ
ILSSW

در يك سال ِ نخست ِ پديداري و پويايي‌اش را در متن ِ صفحه ي ِ آن، با فشردن روي ِ پيوند ِ زير، بخوانيد ↓
آنچه انجام شد...


در آگاهي‌نامه‌ي ِ تازه‌ي ِ سردبير ِ پايگاه، از نشر ِ هفت بررسي‌ و نقد ِ كتاب، خبردارمي‌شويم كه داده‌هاي آن را روزآمدكرده‌است.
پایگاه ِ اینترنتی ِ مطالعات ِ زبان‌های ِ ایرانی

http://www.ilssw.com/

با ٧ نوشته‌ي ِ تازه در بخشی تازه با عنوان «بررسی و نقد کتاب» روزآمدشد.


بررسی و نقد کتاب:
يسن 53 (وهيشتوايشت‌گاه)، اندرز زردشت، گزارش و معني واژگان از دکتر محسن ابوالقاسمي، فروَهر، تهران 1382، 84 صفحه
نقد و بررسي «بررسي فروردين‌يشت (سرود اوستايي در ستايش فروهرها)، چنگيز مولايي، تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز، 1382، سه + 424 ص.
نيبرگ، هنريک ساموئل (Henrik Samuel Nyberg)، دستورنامهء پهلوي، انتشارات اساطير با همکاري مرکز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدنها، دو جلد، تهران 1381، جلد اول 255 (26+205+XXIV) صفحه، جلد دوم 286 (284+II) صفحه.
ميرفخرايي، مهشيد، بغان يسن، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 1382، 206 صفحه.
کتيبه‌هاي اشکاني نيسا (اسناد اقتصادي)، آي. ام. دياکونوف، آ. ليوشيتس، ويراستار: ديويد مکنزي، ترجمهء شهرام حيدرآباديان، تهران: کلام شيدا، 1383، 222ص.
راشد محصل، محمدتقي، سروش يسن، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 1382، 244 صفحه.
درآمدي بر زبان ختني (دستور، متن گزيده، واژه‌نامه)، دکتر مهشيد ميرفخرايي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1383، 288ص.


خاستگاه: راياپيامي از ايمان خدافرد - تهران


٨. سوگ ِ مادر، اثري درخشان و ازيادْنرفتني از فرهيخته و پژوهنده‌اي يگانهدرباره‌ي اين كتاب ارجمند ِ فرزانه‌ي بزرگ ِ روزگارمان، زنده‌ياد شاهرخ مسكوب – كه همچون اثر ِ والاي ِ

شاهنامه‌شناختي‌اش ارمغان ِ مور، پس از خاموشي‌ي اندوهْ‌بار و دريغْ‌انگيز ِ او نشريافت – سخني گسترده بايدگفت تا شايد اندكي از حقّ ِ مطلب در شناخت ِ اين نوشته‌ي ِ به كالبَدْ نثرْنما و به گوهرْ شعري شكوهْ‌مند، اداگردد.
امّا اكنون بدين بسنده‌مي‌كنم كه يك بررسي‌ي ِ كوتاه از اين كتاب را بازْنشردهم.


علي كيان


در ستایش مادر


نشر نی که پیش از این کتاب "ارمغان مور" از شاهرخ مسکوب، پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه را پس از مرگش منتشر کرده بود، به تازگی کتاب دیگری از او را منتشرکرده که فضایی متفاوت از دیگر کتاب های او دارد که اغلب پژوهشی هستند.
شاهرخ مسکوب در این کتاب به ستایش مادرش پرداخته است. "سوگ مادر" نامی است که حسن کامشاد دوست
دیرین مسکوب بر این کتاب نهاده است. کامشاد مجموعه نوشته ها و یاداشت های مسکوب را درباره مادرش در کتابی ۱۲۵ صفحه ای گرد آورده است و آن را توسط نشر نی راهی‌ي ِ بازار کتاب ایران کرده‌است.
شاهرخ مسکوب پیش از این که به دنیای سیاست و سپس تحقیق روی‌آورد در نوجوانی دو داغ را در زندگی اش تجربه کرد. او در سن ۱۶ سالگی پدرش را از دست داد و یک هفته بعد برادر جوانش را.
عشق و علاقه او به مادرش، شاید ریشه در چنین داغ بزرگی داشته باشد. کامشاد در مقدمه ای بر این یاداشت ها به گوشه هایی از زندگی و تجربه های مسکوب پرداخته است که خواندنی است.
او در بخشی از این مقدمه می نویسد:
"شاهرخ مسکوب پس از کودتای ۲۸ مرداد در اوایل اسفند ۱۳۳۳ دستگیرشد. در زندان دو چیز او را زنده نگه می داشت؛ یکی مادرش و دیگری ياد ِ دوستش مرتضی کیوان که در مهرماه همان سال تیرباران شد*."


مادرش نیز سال ۱۳۴۳ سکته قلبی کرد و از دنیا رفت و این دو مرگ بر زندگی او تاثیر بسیار گذاشت و کتابی که کامشاد گرد آورده است، بخشی از تاثیر این رویداد بر ذهن و زندگی اوست.
کامشاد درباره یادداشت های مسکوب می نویسد:
"یادداشت ها و دلْ نوشته های مسکوب درباره مادرش، هم واقع گرایانه و خاطره گونه است و هم به حدی عاشقانه و عاطفی که آنها را از صورت دست نوشته هایی صرفا خاطرهْ‌محور یا احساسی خارج کرده است. از فحوای نامه های مسکوب نکات زیادی را درباره او، خانواده اش، گرایشات ذهنی و دغدغه های اجتماعی اش و نیز رنگ و بوی زمانه اش می توان دریافت."


خاستگاه: تارنماي ِ بخش ِ فارسي‌ي ِ راديو
BBC
صفحه‌ي ِ گشتی در بازار ِ کتاب ِ ایران
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2007/09/070922_an-book-report.shtml
____________________________
*افزوده ي ِ ويراستار:
مسكوب هنگامي كه در زندان ِ رژيم ِ كودتايي ي شاه دچار رنج و شكنج بود، با ياد ِ مرتضي كيوان نوشت:
"تنها پر ِ سياوش است كه همواره مي دمد
خون ِ سياوش است كه جوشان و تازه است
امروز اين سياوش ِ امروزست
امّا نه كشته در ولايت ِ غُربت
درمانده و زبون ِ بازي ي ِ تقدير / ... /
وين سبزه هاي سبز و علف هاي خشك و زرد
پرهاي ِ مرتضاست كه همواره مي دمد ..."
او در سال هاي پسين ِ زندگاني اش، كتاب ِ مرتضي كيوان را تدوين كرد و نشر داد كه يادنامه ي شيوا و سزاواري است براي آن جان باخته در راه ِ آزادي ي ِ ايران.


٩. تارنماي «مُشت ِ خاكستر»، نوشته‌هاي داستاني و پژوهشي‌ي ِ "فرشته مولوي" به فارسي و انگليسي، پُر و پيمان، روزْآمدشد.


در اين جا بخوانيد ↓
http://www.fereshtehmolavi.net/Farsi/farsi-mainpage.htm


خاستگاه: راياپيامي از فرشته مولوي - كانادا


١٠. همايش ِ يك‌ْروزه‌ي ِ نويسندگان و شاعران ايراني- آمريكايي در دانشگاه ِ كاليفرنيا (پرديس ِ اِروين)Dr. Samuel M. Jordan Center for Persian Studies and Culture Hosts a Day-Long Workshop and Discussion
to Inaugurate ASSOCIATION for IRANIAN-AMERICAN WRITERS (IAWA) May 3, 2008 (9a.m.- 5 p.m.)
University of California, Irvine, in the Humanities Instructional Building Room 100
Iranian-American writers represent one of the mostrecent arrivals in ethnic American literature. Drawing on a rich Persian heritage and a vibrantAmerican literary scene, Iranian-American writers givevoice to the complex histories that have shaped theircommunity. A representative group of novelists,poets, fiction and nonfiction writers will cometogether for a day-long workshop and discussion aboutwhat it means to be a writer in the United States, andmore specifically, in a place like California. Theparticipants will be Anita Amirrezvani, JasminDarznik, Parissa Ebrahimzadeh, Haleh Hatami, ZaraHoushmand, Jahanshah Javid, Esther Kamkar, PorochistaKhakpour, Sharon May, Majid Naficy, Gina BarkhordarNahai, Sepideh Saremi, Ari Siletz, Sholeh Wolpé.
Hosted by the Dr. Samuel M. Jordan Center for PersianStudies and its Director, Dr. Nasrin Rahimieh, andco-convened with Dr. Persis Karim of San Jose StateUniversity, this workshop seeks to foster rich andtimely dialogue and discussion among writers living inor with deep roots in California and whose work isshaping some of the important concerns of Iranianculture in North America.
There will be informal presentations and discussionabout issues such as: Iranian Culture through Fiction;Pressing Issues and Themes for Iranian-AmericanWriters; Politics of Writing/Politics and Writing;Writing and Representation: Identity and Politics ofthe Iranian Diaspora.
In addition to discussion and audience participation,writers will be available to meet each other, audiencemembers, and to sign books and meet with the press.
For More Information contact:Nasrin Rahimieh, Professor UC Irvine, (949) 824-0406, http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nasrin.rahimieh@uci.edu&YY=51923&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f
Persis Karim, Professor, San Jose State University, (408) 924-4476, http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=persis.karim@sjsu.edu&YY=51923&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f
Press Liaison: Homa Sarshar, http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=homasarshar@msn.com&YY=51923&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f
خاستگاه: راياپيامي از مجيد نفيسي - لوس آنجلس


‌١١. «محكمه‌ي ِ الهي»: طنزْسروده‌اي انتقادي


درونْ‌مايه‌ي ِ «داوري‌ي ِ پسين» در "جهان ِ ديگر" (جهاني جُز جهاني كه آدميان در آن زندگي‌مي‌كنند)، در گفتمان ِ يزدان‌ْشناختي‌ي ِ همه‌ي ِ دين‌ها، جاي ِ ويژه‌اي (هرچند با ناهم‌ْگوني‌هايي) دارد و پيروان ِ آن‌ها سرتاسر ِ كُنِش ِ خود در دوران ِ زندگي را پيوسته بدان مي‌شمارند و خود را براي پاسخ‌ْگويي در آن رويداد ِ بزرگ ِ رستاخيزي آماده مي‌كنند. امّا اين امر، در فراسوي ِ بحث‌هاي ِ ديني‌ي ِ وابسته بدان، از ديرْباز در كانون ِ رويْ‌كرد ِ شاعران و نويسندگان بوده و همواره بر بنياد ِ آن طرح‌هايي براي ِ نگرش ِ انتقادي به انديشه و گفتار و كردار ِ آدميان در همين جهان ِ هستي‌ي ِ واقعي در قالب ِ طنز، پديدمي‌آورده‌اند كه نمونه‌هاي نامدار ِ آن در ادب ِ جهان و ايران را مي شناسيم. در ايران ِ پس از مشروطه نيز دو نمونه از طنزْنگاري بر پايه‌ي چنين درونْ‌مايه‌اي سراغْ‌داريم: يكي رؤياي ِ صادقه، نوشته‌ي ِ سيّدجمال واعظ اصفهاني و ديگري صحراي ِ محشر به قلم ِ فرزند ِ همو سيّد محمّدعلي جمال‌زاده.
اكنون، آقاي خليل جوادي نيز در همين راه گام برداشته و طنزي كوتاه به نام ِ مَحكمه‌ي ِ الهي به زباني بسيار ساده و روان، با گونه‌اي نظم، نوشته و با صداي خود، نشرداده‌است. متن ِ اين طنز ِ ظريف و زيبا را در اين جا بشنويد ↓
www.ketabkhaneyegooya.com/audio/mahkame.mp3


با سپاس ِ ويژه از دوستم گيتي بانو مهدوي كه نشاني‌ي ِ پيوند به متن ِ شنيداري‌ي ِ اين پرونده را آماده‌كرد.


خاستگاه: راياپيامي از دكتر كاظم ابهري - ادلايد، استرالياي جنوبي


١٢. اخلاق ِ روزنامه نگاري، بخش ِ ششم - درس ِ يكم: بي طرفي


گفتاري‌ست بايسته و خواندني و آموزنده براي همه‌ي دستْ‌‌اندركاران ِ رسانه‌ها. در اين جا بخوانيد ↓
http://rouznamak.blogfa.com/post-257.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان - تهران


١٣. پيوند به يك نقد و گفت و شنودي در شش بخش: پژوهش در زمينه‌هاي تاريخ، جامعه‌شناسي و دين و رهْ‌نمود به دو تارنماي فرهنگي و پژوهشي با داده‌هايي ارزشْ‌مند و آموزنده


يك) دكتر محمّدرضا نيكْ‌فر: تفسیر و تجربه‌ی ستم

http://radiozamaaneh.com/nikfar/2008/03/post_107.html

دو) من كيستم؟: گفت و شنود ِ ايزابل گراو با پير بوردو (در شش بخش) ↓
http://www.fakouhi.com/

سه) چند گفتار و پژوهش ِ سودمند و خواندني ↓

http://www.fakouhi.com/node/2080http://www.iranologie.com/history/persianism1.html


خاستگاه: راياپيامي از پيام جهانگيري- شيراز


١٤. بخش‌هايي از پژوهشي تاريخي درباره‌ي ِ يك جنبش ِ اجتماعي ‌
علي ميرفطروس: عمادالدّين نسيمى، شاعر و متفكّر ِ حروفى
http://rouznamak.blogfa.com/post-261.aspx


خاستگاه: راياپيامي از مسعود لقمان - تهران


١٥. سرود ِ «اي ايران»: اجرايي ديگرگونه بر زمينه‌ي ِ نماهايي از سينماي ايران و نمونه‌هايي از نغمه‌ها و رقص‌هاي ِ ايراني


در اين جا ببينيد و بشنويد ↓
http://www.cinemaema.com/images/Picture/film/eyiran.swf


خاستگاه: راياپيامي از داريوش ماه<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?