Thursday, March 27, 2008

 

دو ترانه ي بلندآوازه برای ِ نوروز و بهار از دو خواننده ي نامدار: پيوست ِ دوازدهم بر درآمد ِ ٣: ٧٢، زيرْبخشِ١١


آمد نو بهار از زنده یاد دلکش


٢


بهارم دخترم آغوش وا کن، شعر از زنده یاد فریدون مشیری است و با صدای گرم و دلنشین مرضیه اجرا شده است.

خاستگاه: يادداشت ِ پيام ِ جهانگيري در
http://www.newsecularism.com/2008/0308-C/032308-Payam-Jahangiri.htm<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?