Friday, November 09, 2007

 

سفر به ژرفاي ِ جهان ِ انديشه، فرهنگ، ادب و تاريخ در يك رسانه‌ي ِ پيشْ‌گام - پيوست دوم بر درآمد ٣ :٥٤يادداشت ويراستار

جمعه هيجدهم آبان ماه ١٣٨٦
(نهم نوامبر ٢٠٠٧)


عرفان قانعي فرد، پژوهنده ي جوينده و پوينده -- كه پيش از اين، بارها در اين تارنما از كارهايش سخن گفته ام -- از سفر ِ اخير ِ خود به سوريه (بخشي از شام در تاريخ و جغرافياي كهن) گزارشي خواندني دارد كه در فراسوي هيابانگ ِ سياست بارگان و جنگ سالاران و آزمندان ِ جهانخوار، درهاي ِ جهان انديشه و ادب و فرهنگ اين ناحيه را به روي خواننده مي گشايد.
او در راياپيامي -- كه امروز به اين دفتر رسيد -- به تارنماي خود به نام: سفرها و دیدارها به دنیای فرهنگ و هنر- تاریخ و اندیشه - زبانْ‌شناسی و ترجمه
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/post-978.aspx
پيوندداده است.
او نگاره ي زيباي زير را زيوربخش ِ فرازْجاي ِ گزارش و گفتار ِ خود كرده است:


باز هم دريغم آمد كه پيونددادن به اين گزارش ِ سودمند و آگاهاننده را به هفته ي آينده واگذارم و بر آن شدم كه در پيوست ِ دوم بر درآمد ِ ٥٤:٣ بدان بازْبُرد بدهم و خوانندگان ِ ارجمند را با خود به سفري فرهنگي -- كه قانعي فرد كاروانْ سالار ِ آن است -- ببرم.
براي عرفان قانعي فرد گرامي در كوششها و پويشهاي فرهنگي و ادبي اش، پايداري و سختْ گامي و پويايي ي بيشتر آرزومي كنم.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?