Wednesday, May 02, 2007

 

2: 337. سوگْ سرود ِ يك شاعر ايراني براي بغداد ِ در خون تپيده!يادداشت ويراستار


پنجشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٨٦


از روزگاران كهن تا به امروز، شاعران و هنرمندان در رده ي يكم ِ ستايشگران آشتي و آزادي و آدمي خويي و دادگري و نكوهندگان جنگ و ستيز و بردگي و ديوخويي و بيداد بوده اند و كارنامه هاي آنان، سرشار از آفريده هاي انديشه و هنر ايشان در اين زمينه ها بوده است و هست و بر تارك ِ تاريخ ِ فرهنگ بشري مي درخشد..
اكنون سالهاست كه بغداد، پايتخت كشور همسايه ي ما عراق، مانند ديگر شهرها و روستاهاي بي پناه آن سرزمين جنگ زده، به گناهي ناكرده، بر دست آزمندان سرمايه سالار و جهانخواران دُژكردار، غرق در آتش و خون است و رسانه هاي خبري ي جهان، هر روز خبر از دهها و صدها زخمي و كشته در آن حمّام خون مي دهند و همه ي وجدانهاي بيدار و دردمند آدميان را در اندوهي جانْ كاه فرومي برند.
مجيد نفيسي، شاعر آگاه و تواناي ايراني ي «شهربند» ِ غربت در لُس آنجلس، به تازگي شعري دو زباني سروده است با عنوان ِ
در راسته ي كتابْ فروشان بغداد


پس از شنيدن خبر انفجار پنجم مارس در خيابان كتابْ فروشان كه نام مُتَنَبّي شاعر بزرگ عرب (٩١٥- ٩٦٥ م.) را بر خود دارد.


On the booksellers'street of Baghdad


Named for Mutanabbi, the great Arab poet (915-65).


After the March 5, 2007 blast

متن فارسي ي اين شعر شيوا و اندوهبار را در اين نشاني، بخوانيد:

http://www.iranian.com/NaficyMajid/2007/May/Baghdad/index2.html


>>>Also in English


On the Booksellers' Street of Baghdad


Written after the March 5, 2007 blast on the booksellers'street named for Mutanabbi, the great Arab poet (915-65 A. D.).<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?