Tuesday, April 03, 2007

 

نوروزي ها: شعر، ترانه، سرود، نغمه خواني و گفتار - پيوست ِ سيزدهم بر «جُنگ ِ نوروزي»


يادداشت ويراستار


سه شنبه ١٤ فروردين ١٣٨٦


سيزدهم فروردين
(سيزده به در) را هم پشت ِ سر گذاشتيم؛ امّا هنوز نوروز درونمايه ي بيشتر ِ گفتارها و پيام ها و سرودها و نغمه خواني هاي ايرانيان است. امروز نيز، ديدني ها و خواندني ها و شنيدني هاي تازه اي در اين زمينه به دفتر من رسيد كه دريغم آمد آنها را تنها از آن ِ خود بدانم و براي بهره مندي ي دوستان و يارانم در اين صفحه، بازْنشر ندهم. پس، آنها را در اين پيوست سيزدهم بر «جُنگ ِ نوروزي» مي آورم تا دفتر ِ شناخت و بزرگْ داشت ِ نوروز را پاياني خوش و شادمانه و سزاوار ببخشم.
يك) در «جنگ ِ نوروزي»، درآمد ِ 2: 292، شعر ِ زيباي ِ بهار ِ من، سروده ي دوست ِ شاعر ِ گرامي ام رضا مقصدي را ، كه شاباش ِ بهاري و نوروزي ي سزاواري است، نشردادم. او امروز با مهر ِ بي دريغش به من، چندين خوشْ نوشته از سروده هاي شورانگيرش در همان مايه و حال و هوا را (كه پي رنگ ِ "اندوه دوري از ميهن" نيز در آنها چشمْ گير و دريغْ انگيزست)، بدين دفتر فرستاده است كه با سپاس گزاري از او و ارجْ گزاري ي هنرش، سه نمونه از آنها را زيورْبخش ِ اين صفحه مي گردانم.دو) دوست دانشمند و باريك بين و نكته سنج من دكتر پرويز رجبي، امروز از نشر ِ گفتار ِ تازه و خواندني و آموزنده اش با عنوان ِ سرزمين ِ كيمياگران آگاهي داده كه در تارنماي وي به نام ِ روزْنوشت ها درج گرديده و من در اين جا، به نشاني ي آن پيوند مي دهم:
http://parvizrajabi.blogspot.com/


سه) دوست ارجمندم آقاي مهرداد رفيعي از بريزبن (مركر ايالت كوينزلند در استراليا) نشاني ي يك برنامه ي هنري ي پخش شده از راديو زمانه را با مهر بدين دفتر فرستاده است كه آن را با سپاسگزاري از وي در پي مي آورم و از سوي او به خوانندگان گرامي ي اين تارنما پيشكش مي كنم تا با شنيدن ِ نغمه ها و ترانه سرودهاي نوروزي و بهاري ي ِ فراهم آورده در آن، اندك زماني از غوغاي ِ جانْ كاه و دلْ آزار ِ روزگار، بياسايند و در باغ سرسبز و شكوفان ِ خاطره ها به گردش درآيند:
http://www.radiozamaneh.org/mp3s/myWimpy.html
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?