Saturday, April 07, 2007

 

2: 307. گزارش بيست و سومين و فراخوان بيست و چهارمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني

يادداشت ويراستار


گزارش زير، امروز از دفتر كتابخانه ي گويا در سيدني، به اين دفتر رسيد كه با سپاسگزاري از دوستم گيتي بانو مهدوي، براي آگاهي ِ خوانندگان گرامي ي اين تارنما و همه ي دوستداران فرهنگ ايراني و پژوهشهاي شاهنامه شناختي، در اين صفحه مي آورم.


بیست و سومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني
در تاریخ جمعه، هفدهم فروردین هزار و سیصد و هشتاد و شش برابر با ششم آوریل دو هزار و هفت در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیست و سوم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
*
بیست و چهارمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني
را در تاریخ ِ جمعه، بیست وچهارم فروردین هزار و سیصد وهشتاد وشش برابر با سیزدهم آوریل دوهزار وهفت از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی برابر با دو پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. درین نشست نيز بحث در بخش منوچهر را پي خواهيم گرفت.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه قيد و شرط و محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید. به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.
راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی
*
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?