Tuesday, March 20, 2007

 

افزوده هاي ديگري بر «جُنگ ِ نوروزي»: پيوست دوم بر درآمد ِ 2: 292

يادداشت ويراستار

ديروز، افزوده هايي را بر جُنگ نوروزي در اين صفحه نشردادم. امروز هم تازه هايي به دفتر من رسيده است كه در اين پيوست ِ دوم مي آورم تا نوروزنامه ي ايران شناخت، هرچه فراگيرتر و رساتر گردد.


يك) دوست تاجيك من آقاي اسفنديار آدينه، نشاني هاي دو پيوند زير را از شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان به دفتر من فرستاده است كه در زير ِ آنها مي توان به تماشاي شمار زيادي فيلم هاي كوتاه ويديويي نشست و برنامه هاي موزيك شاد و دست افشاني و پاي كوبي ي دختران و پسران تاجيك را ديد و با كارهاي هنري ي آنان آشنا شد.


http://www.youtube.com/watch?v=PeSdXoofGYs&mode=related&searchhttp://www.youtube.com/watch?v=YXxJCj8ZvlY&mode=related&search


دو) تارنماي بخش فارسي ي بي. بي. سي.، ويژه نامه اي براي نوروز نشرداده كه در آن گزارشهايي خواندني در باره ي جنبه هاي گوناگون ِ اين جشنْ آيين ِ كهن در ايران و افغانستان و تاجيكستان آمده است. اين ويژه نامه را مي توان در اين نشاني، يافت:http://www.bbc.co.uk/persian/news/cluster/2007/03/070316_new-year-1386.shtml


سه) نشريّه ي الكترونيك ايراندخت -- كه سردبير گرامي ي آن، امروز نشاني ي شماره ي بهاري اش را به اين دفتر فرستاده است -- خواندني هاي تازه و سودمندي درباره ي نوروز دارد:

http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=3096_16820615_16247_1401_8833_0_49585_35320_3366421486&Idx=17&YY=36558&y5beta=yes&y5beta=yes&inc=25&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=f&box=Inbox

چهار) دوست دانشمندم آقاي دكتر علي اكبر جعفري، امروز متن گفتار آموزنده و سودمند خود در باره ي نوروز را با مهر به اين دفتر فرستاده اند كه با سپاسگزاري از ايشان، در پايان اين پيوست، بازْنشرمي دهم:


NOWRUZ

Ali A. Jafarey

Nowruz in Persian means "New[-year]- day". It is the beginning of the year for the people of Afghanistan , Azerbaijan , Iran , Tajikistan and other common cultural heritage countries. It is also celebrated as the New Year by the people of the Iranian stock, particularly the Kurds, in the neighboring countries of Georgia , Iraq , Syria , and Turkey . It begins precisely with the beginning of spring on vernal equinox, on about March 21.Tradition takes Nowruz as far back as 15,000 years--before the last ice age. King Jamshid (Yima/Yama of the Indo-Iranian lore) symbolizes the transition of the Indo-Iranians from animal hunting to animal husbandry and a more settled life in human history. Seasons played a vital part then. Everything depended on the four seasons. After a sever winter, the beginning of spring was a great occasion with mother nature rising up in a green robe of colorful flowers and the cattle delivering their young. It was the dawn of abundance. Jamshid is said to be the person who introduced Nowruz celebrations. Avestan and later scriptures show that Zarathushtra improved, as early as 1725 B.C., the old Indo-Iranian calendar. The prevailing calendar was lunisolar. The lunar year is of 354 days. An intercalation of one month after every thirty months kept the calendar almost in line with the seasons. Zarathushtra, the Founder of the Good Religion, himself an astronomer, founded an observatory and he reformed the calendar by introducing an eleven-day intercalary period to make it into a lunisolar year of 365 days, 5 hours and a fraction. The Zarathushtrian Religious Era (ZRE) begins with the Vernal Equinox of 1737 BC, the day Zarathushtra declared his Divine Doctrine of “Daena Vanguhi – Good Conscience.” Later the year was made solely a solar year with each month of thirty days. An intercalation of five days, and a further addition of one day every four years, was introduced to make the year 365 days, 5 hours, and a fraction. Still later, the calendar was further corrected to be a purely solar year of 365 days 5 hours, 48 minutes and 45.5 seconds. The year began precisely with the vernal equinox every time and therefore, there was no particular need of adding one day every four years and there was no need of a leap year. This was the best and most correct calendar produced that far, and we may add with pleasure, this far. Some 12 centuries later, in 487 BCE, Darius the Great of the Achaemenian dynasty celebrated the Nowruz at his newly built Persepolis in Iran . A recent research shows that it was a very special occasion. On that day, the first rays of the rising sun fell on the observatory in the great hall of audience at 06-30 a.m., an event which repeats itself, once every 1400 years. It also happened to coincide with the Babylonian and Jewish new years. It was, therefore, a highly auspicious occasion for the ancient peoples. The Persepolis was the place the Achaemenian King-of-Kings received, on Nowruz, his peoples from all over the vast empire, in fact, the primal confederation of 28 states. The walls of the great royal palace depict the scenes of the celebrations. An Achaemenian or a Median usher is taking, hand in hand, the representatives of one of the confederation, for the audience. The King, the Crown Prince and courtiers are shown receiving them. We know that the Parthians celebrated the occasion but we do not know the details. It should have, more or less, followed the Achaemenian pattern. During the Sassanian time, preparations began at least 25 days before Nowruz. Twelve pillars of mud bricks, each dedicated to one month of the year, were erected in the royal court. Various vegetable seeds -- wheat, barley, lentils, beans, and others -- were sown on top of the pillars. They grew into luxurious greens by the New Year Day. The great king held his public audience and the High Priest of the empire was the first to greet him. Government officials followed next. Each person offered a gift and received a present. The audience lasted for five days, each day for the people of a certain profession. Then on the sixth day, called the Greater Nowruz, the king held his special audience. He received members of the Royal family and courtiers. Also a general amnesty was declared for convicts of minor crimes. The pillars were removed on the 16th day and the festival came to a close. The occasion was celebrated, on a lower level, by all peoples throughout the empire. Since then, the peoples of the Iranian stock, whether Zarathushtrians, Jews, Christians, Muslims, Baha’is, or others, have celebrated Nowruz, precisely at the time of vernal equinox, the first day of the first month, on about March 21. Today, the ceremony has been simplified. Every house gets a thorough cleaning almost a month before. Wheat, barley, lentils, and other vegetables seeds are soaked to grow on china plates and round earthenware vessels some ten days in advance, so that the sprouts are three to four inches in height by Nowruz. A table is laid. It has a copy of the sacred book (the Gathas and a picture of Zarathushtra by Zoroastrians) , a mirror, candles, incense burner, bowl of water with live gold fish, the plates and vessels with green sprouts, flowers, fruits, coins, bread, sugar cone, various grains, fresh vegetables, colorfully painted boiled eggs like the "Easter eggs," and above all, seven articles with their names beginning in Persian with the letter “s” or “sh”.
The usual things with s are vinegar, sumac, garlic, samanu (consistency of germinating wheat), apple, senjed (sorb?), and herbs. Those with sh include wine, sugar, syrup, honey, candy, milk, and rice-pudding. In other Asian countries, Africa, North America, Latin America, Europe, and Australasia, these may be substituted with English or other national or local languages, words that would alliterate, rhyme, or make mouths water. The seven articles are prominently exhibited in small bowls or plates on the table. The whole table, beautifully laid, symbolizes the Message and the Messenger, light, reflection, warmth, life, love, joy, production, prosperity, and nature. It is, in fact, a very elaborate thanksgiving table for all the good, beautifully bestowed by God. Family members, all dressed in their best, sit around the table and eagerly await the announcement of the exact time of vernal equinox over radio or television. The head of the family recites the Nowruz prayers, and after the time is announced, each member kisses the other and wishes a Happy Nowruz. Elders give gifts to younger members. Next, the rounds of visits to neighbors, relatives, and friends begin. Each visit is reciprocated.
Zarathushtra' s Birthday and Nowruz festival are celebrated by Zarathushtrians at social centers on about 6 Farvardin (26 March). Singing and dancing is, more or less for the first two weeks, a daily routine. The festivity continues for 12 days, and on the 13th morning, the mass picnic to countryside begins. It is called sizdeh-be-dar, meaning "thirteen-in- the-outdoors. " Cities and villages turn into ghost towns with almost all the inhabitants gone to enjoy the day in woods and mountains along stream and riversides. People sing, dance, and make merry. Girls of marriageable age tie wild grass tops into knots and make a wish that the following Nowruz may find them married and carrying their bonny babies!

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?