Sunday, March 18, 2007

 

2: 291. فيلم 300: شاهكار ِ دروغْ پردازي، نژادْپرستي و سوداگري ي هاليووديادداشت ويراستار


در پي ِ توليد ِ فيلم ِ اسكندر كه يكي دو سال ِ پيش به وسيله ي وارونه نمايان واقعيّت هاي مستند ِ تاريخي و نژادْ پرستان سوداگر ِ هاليوود به بازار سينماي جهان عرضه گرديد و به رَغْم ِ اعتراض هاي دوستداران ِ راستي، بر اثر ِ آوازه گري ي گسترده ي رسانه هاي مزدور، سود ِ سرشاري را به جيب هاي دروغْ پردازان سرازيركرد، به تازگي، بار ديگر، همان ماشين ِ ياوه بافي به كار افتاد و فيلمي به نام 300 سر ِهمْ بندي كرد و به پرده ي سينما ها

نمايي از فيلم ِ 300در آمريكا فرستاد كه بر پايه ي گزارش ِ رسانه ها در همين روزهاي اندكْ شمار ِ نمايش ِ آن، ميليونها دلار فروش داشته است.
امّا اين فيلم ِ فرهنگْ ستيزانه و اهانتْ آميز نسبت به گذشته ي تاريخي و فرهنگي ي ايرانيان كه دُم خروس ِ طرح

سپاهي ي ِ هخامنشي به روايت ِ هاليوودو توطئه ي آزمندان و جنگبارگان براي زمينه چيني ي تباهكاريهاي تازه، به ويژه در موردِ ايران، از جيب ِ دست اندركاران توليدش نمايان است، با خشم و خروش و دادخواست انبوه بيشتري از ايرانيان در ايران و ديگر كشور ها و حتّا خود ِ آمريكا رو به رو گرديده است و برخي از رسانه هاي آمريكايي با اعتراض برحقّ ِ ايرانيان و ديگرْ دوستداران راستي و خِرَد، همداستاني كرده و برداشتهاي آنان را بازتابانيده اند تا جايي كه خود ِ توليدكننده ي تباه كار (شركت فيلم سازي ي برادران وارنر) نيز ناگزير از واكنش شده و كوشيده است تا كار ِ زشت و ناپسند ِ خود را توجيه و لاپوشاني كند كه همانا كسي را نخواهد فريفت و خرسند و خشنود نخواهدكرد.

خشايارشا، شهريار ِ هخامنشي، ساخته و پرداخته ي هاليوود
امروز همْ زمان، چهار نمونه از گزارشهاي در باره ي اعتراض به ساختن و نمايش اين فيلم فريبنده و گمراه كننده به دفتر من رسيد كه براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند اين تارنما، بدانها پيوند مي دهم:
يك. نوشتار مسعود صديقيان در هفته نامه ي شهروند چاپ كانادا، در باره ي چگونگي ي ساخت و درونمايه ي
فيلم 300:
http://www.shahrvand.com/Default.asp?Content=NW&CD=SC&NID=11#11


دو. گزارش آزاده معاوني از تهران در باره ي خشم مردم ايران از توليد و پخش فيلم 300، نشريافته در مجلّه ي

تايم، چاپ آمريكا:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1598886,00.html


سه. فيلم كوتاه ويديويي از دوست ارجمند، حسن نقّاشي از تهران، فراگير ِ گفت و شنود با استاد شجريان درباره
ي فيلمهاي اسكندر و 300 :
http://www.naqashi.persiangig.com/video/300.wmv


چهار. و سرانجام، عُذر ِ بدتر از گناه ِ توليدكننده ي اين فيلم ِ نابهنجار و زشت:
http://www.radiofarda.com/Article/2007/03/17/f0_300_WB.html
* * *
امّا در كنار ِ اين گفتمان و واكنش نسبت به توليد و نمايش فيلم 300، از راه ِ رسانه اي شهودي و با طيّ ِ زمان و مكان، پيامي سپاسگزارانه و در همان حال، گلايه آميز از خود ِ خشايارشا، خطاب به همه ي ايرانيان، پخش شد كه متن ِ آن را در پي مي آورم:« ايرانيان ِ گرامي، فرزندان و بازماندگان ِ ارجمندم!
از اين كه مي بينم با شوري ايران دوستانه و انساني و به پيروي از سه رهنمود ِ جاودانه ي همه ي ما ايرانيان: انديشه ي نيك، گفتار ِ نيك و كردار ِ نيك، در برابر ِ تازش ِ پيروان ِ دروغ، به پدافند از مُرده ريگ ِ من و ديگرْ نياكان ِ بزرگوارتان و ارزشهاي فرهنگي ي خود پرد اخته و بانگ خشم و خروش ِ خويش را بر سر ِ دُژكرداران
بلندكرده ايد، بسيار خشنود و سپاسگزارم و از شما گراميان ِ سه هزاره پس از خود، جُز اين چشمْ نداشتم.
امّا گلايه اي پدرانه هم از بسياري از شما دارم و آن، اين كه حقّ ِ ناميده شدن به نام ِ درست خودم را نگاه نمي داريد و مرا به نام ِ ساختگي و نادرست ِ خشايارشاه مي ناميد.
نام ِ من در زبان ِ روزگار ِ خودم -- كه پدرْ بزرگ ِ زبان ِ امروزين ِ شما به شمارْ مي آيد -- تركيبي است ساخته از دو بخش. بخش ِ يكم ِ آن خْشايَه همان است كه در زبان كنوني ي شما شاه گفته مي شود و بخش ِ دوم آن، اَرشا (/ارشام) به معني ي دِلير/ مرد ِ دلاور است و هر دو بخش، بر روي ِ هم به معني ي شهريار ِ مردان و دلاوران است. امّا كساني از شما، به گمان ِ اين كه خشايار نام ِ من و شا (به جاي شاه) عنوان من است؛ تركيب ِ نادرست ِ خشايارشاه را برساخته اند و به كار مي برند و از آن خندستاني تر اين كه خشايار تنها را -- كه بريده اي نا به جا از خشايارشا ست -- نام فرزندان خود و برخي از كوچه ها و خيابان ها كرده اند!
از شما فرزندان برومندم مي خواهم كه چه در مورد نام ِ من و چه در باره ي هر نام و نشان ديگري از روزگاران كهن، آسان گير و بي پروا نباشيد و در پاسداري از ميراث باستاني ي ميهن خويش، دقّت و باريك بيني ي بسيار به كار ببريد. چُنين باد!


با درود و بدرود


خشايارشا پسر داريوش ِ بزرگ»

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?