Thursday, March 15, 2007

 

2: 288. نوروز در داستان ِ معاصر ِ فارسي: به پذيره ي ِ نوروز با ارمغاني ادبي
يادداشت ويراستار


دو سه روز پيش، متن پيشنهاد دوست دانشمندم دكتر پرويز رجبي را براي هديه دادن كتاب در هنگام برگزاري ي جشنْ آيين ِ ملّي ي نوروز، در همين تارنما نشردادم.
امروز از كوشش تازه اي در همين راستاي نهادينه كردن كتاب و نشريّه هاي فرهنگي در جامعه ي ايران -- كه سخت نيازمند آن ست -- آگاهي يافتم. علي دهباشي، سردبير پركار و سختْ كوش ِ ماهنامه ي ادبي - فرهنگي ي بُخارا، دست به ابتكار سزاواري زده و شماره ي نوروزي ي ماهنامه اش را -- كه پوشش ِ آن به رنگ ِ دلْ پذير ِ سبزه ي نوروزي ست -- با رنگينْ كماني از داستانهاي نويسندگان معاصر فارسي، از جمال زاده تا امروز كه نوروز و بهار درونمايه ي آنهاست، زيور بسته و پيوند ِ شايسته ي ِ ادب ِ پيشرو ِ روزگارمان با گرامي ترين سنّت و جشن ِ ايرانيان را به نمايش گذاشته است.
دهباشي در پيام كوتاهي كه بدين دفتر فرستاده، از درونمايه ي اين ادبْ نامه ي نوروزي سخن گفته است. با درود و آفرين بر او و ستايش اين كوشش ِ ارزنده و نيز سپاسگزاري از وي براي آگاهي رساني اش، متن ِ پيام او را در اين جا بازْنشرمي دهم:


ويژه نامه نورزوي بُخارا منتشر شد


شماره ي ِ 59 مجلّه ي فرهنگی و ادبی بُخارا ، به داستان هایی با محوریّت بهار و نوروز از نویسندگان ایرانی اختصاص یافته است.
در شماره ویژه نوروز 1386 این نشریه، 36 داستان از نویسندگان ایرانی در قالب داستان کوتاه و یا فصل هایی از رمان انتخاب شده که غالبا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نوروز و بهار پرداخته اند.
گفتنی است داستان هایی که در این ویژه نامه درج شده است از نسل اول داستان نویسان ایران تا امروز را شامل می شود.
محمّدعلی جمال زاده، سیمین دانشور، ابراهیم گلستان، جلال آل احمد، ایرج پزشک زاد، احمد محمود، جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح، پرویز دوایی، جواد مجابی، گلی ترقی، محمود دولت آبادی، مسعود کیمیایی، هوشنگ مرادی کرمانی، رضا جولایی، علی اشرف درویشیان، عمران صلاحی، عطاء الله مهاجرانی، هوشنگ گلمکانی، احمد بیگدلی، محمد قاسم زاده، محمد بهارلو، سیامک وکیلی، محمدرضا گودرزی، علی خدایی، ناهید طباطبایی، محمّد کشاورز، داوود غفارزادگان، محمّدآصف سلطان زاده، مریم رئیس دانا، سیامک گلشیری ، محسن فرجی ، حسن نیکبخت و جواد ماه زاده
از نویسندگان صاحب داستان در این ویژه نامه هستند.
ويژه نامه ي نوروزي ي بُخارا در بیش از 370 صفحه از شنبه 26 اسفند به پيشخوان كتابْ فروشی ها می آید.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?