Tuesday, March 13, 2007

 

2: 286. دو كُنِش ِ فرهنگي در پيوند ِ با اين دفتر در تهران
يادداشت ويراستار


ديروز سه شنبه 22 اسفندماه 1385، دو كوشش فرهنگي در پيوند با اين دفتر، در تهران، شكل پذيرفت:
يكم) روزنامه ي «انتخاب»، متن ِ بخش ِ اوّل ِ گفت و شنود ِ بلند ِ عرفان قانعي فرد با نگارنده ي اين يادداشت را درباره ي چگونگي ي سويه هاي گوناگون تاريخ ِ انديشه و ادب و فرهنگ ايراني، نشرداد. متن اين گفت و شنود را در اين جا بخوانيد:
رهایی از برهوت نينديشيدن در ایران امروز
*
دوم) راديو تهران در يك برنامه ي زنده به مناسبت ِ چهارشنبه سوري و نوروز، گفت و شنود ِ گوينده ي راديو با دكتر پرويز رجبي و دكتر ميرجلال الدّين كزّازي در تهران و نگارنده ي ِ اين يادداشت در اين جا (شهر ِ تانزويل در ايالت ِ كوينزلند در كشور ِ استراليا) از ساعت 13 تا 5/14 به وقت ِ تهران، پخش كرد كه در آن، پيشينه ي بسيار كهن ِ اين دو جشنْ آيين ِ مهمّ ِ ساليانه ي ايرانيان و سويه هاي گوناگون آنها بررسي شد و از برخي برداشت هاي نادرست، ابهامْ زدايي گرديد.
نگارنده در اين برنامه ي راديويي، از جمله، كتاب ارزشمند ِ نوروز، جشن ِ نوزايي ِ آفرينش، پژوهش ِ دكترعلي بلوكباشي مردم شناس نامدار را كه در مجموعه ي بزرگ ِ «از ايران چه مي دانم؟» از سوي دفتر پژوهشهايفرهنگي
در تهران نشريافته و اثري كليدي است در پاسخ گويي به بيشتر ِ پرسشهاي وابسته به نوروز، به شنوندگان ِ برنامه شناساند. قرارست كه متن ِ نگاه داشته ي برنامه ي نوروزي در راديو تهران را به اين دفتر بفرستند كه هرگاه برسد، در ويرايش دوم ِ اين درآمد و يا در پيوستي بر آن، نشرخواهم داد.

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?