Saturday, March 10, 2007

 

2: 281. گزارش بيست و يكمين و فراخوان بيست و دومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني

رستم در نمايش رستم و سهراب كه چندي پيش در مجموعه ي فرهنگي ي نياوران به اجرا در آمديادداشت ويراستارگزارش و فراخوان زير را بانو گيتي مهدوي، امروز در تارنماي كتابخانه ي گويا :

http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com/

نشرداده و جداگانه نيز به اين دفتر فرستاده است كه با سپاسگزاري از او، براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند در اين صفحه، بازْنشرمي دهم.

* * *

بیست و یکمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، یازدهم اسفند هزارو سیصدوهشتادوپنج برابر با دوم مارس دو هزار و هفت در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.

متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست بیست و یکم را مي توانيد در اينجا بشنوید.

بیست ودومين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، بیست وپنجم اسفند هزارو سیصد و هشتاد و پنج برابر با شانزدهم مارس دو هزار و هفت از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بخش منوچهر مورد بحث خواهد بود.

برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید. به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.

*

راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی

شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?