Thursday, March 08, 2007

 

2: 278. افزوده اي ديگر بر تاريخ شفاهي ي رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ي ايران معاصريادداشت ويراستار


در سه دهه ي اخير، انديشه ي پرداختن به كار ِ بايسته و درنگ ناپذير ِ تدوين ِ تاريخ ِ شفاهي، پيش از آن كه خاستگاهها و پشتوانه هاي اين تاريخ، يعني ذهن و ضمير و ياد ِ كهنْ سالان ِ تجربه اندوخته و كارآزموده و درگير در رويدادها بوده مان از دست برود (همچنان كه با دريغ در سرتاسر ِ تاريخ گذشته مان از ميان رفته است)، فكر كساني را به خود مشغول داشته و برآيند ِ اين انديشه، در موردهايي به كردار درآمده و تاكنون چندين جلد از اين گونه گفتارهاي به نوشتار ديگرگون شده در باره ي تاريخ ِ روزگارمان نشريافته است كه هرچند اندكي است از بسيار و مشتي است از خروار، باز هم غنيمت است و بايد آن را ارج گزاشت و خواهان شتاب دادن و گسترش بخشيدن بدان گرديد.
عرفان قانعي ي فرد، پژوهنده و مترجم و فرهنگ نويس و مصاحبه گر كوشا و پويا -- كه با يادكردهاي گذشته ي من از كارهايش، براي خوانندگان اين تارنما ناآشنا نيست -- در رنجيره كوششهاي فرهنگي ي گوناگونش، اين مهمّ را نيز از ديدگاه دور نداشته و بدان پرداخته است.
او -- كه هيچ فرصتي را براي غنيمت شمردن همْ نشيني و همْ سخني با اهل فرهنگ و كارگزاران ِ شغلهاي اجتماعي و سياسي از دست نمي دهد -- در سال گذشته، در همين ماه اسفند، در واشنگتن به ديدار نصرت الله اميني، دارنده ي چندين شغل مهمّ اجتماعي در دهه هاي بيست و سي ي اين سده ي خورشيدي و از جمله مقام
شهرداري ي تهران در دوران دولت مردم سالار و خدمتْ گزار و آزادي خواه زنده ياد دكتر محمّد مصدّق رفته بوده، اكنون حاصل گفت و شنود خود با او را كه روشنگر بخشي از ريزه كاريهاي دانستني در باره ي رويدادها و كُنِش ورزان ِ يكي از مهمترين دوره هاي تاريخ اين سده ي ميهن ماست، در تارنماي خود به نام ِ سفرها و ديدارها نشرداده و امروز مرا از نشر ِ اين افزوده بر تاريخ ِ شفاهي ي ِ معاصر آگاهانيده است.
متن كامل اين گفت و شنود را در اين نشاني، بيابيد و بخوانيد و با چهره و كردار و كارنامه ي كساني همچون دكتر مصدق، دكتر فاطمي، مهندس بازرگان، محمّد رضا شاه پهلوي، آيت الله بروجردي، آيت الله كاشاني، استاد دهخدا، آيت الله خميني، آيت الله بهشتي، آيت الله ربّاني شيرازي و ديگران، بيشتر آشنا شويد:
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/post-509.aspx
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?