Friday, March 09, 2007

 

ستايش ِ پايگاه ِ والاي ِ زن در ترانه اي از يك بانوي ايراني: پيوستي بر درآمد ِ 2: 276

يادداشت ويراستار


در پي نشر ِ درآمد ِ 2: 276 (در دو ويرايش) به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني ي زن، امروز به نشاني ي ترانه اي دستْ رس يافتم كه بانوي ايراني زيبا شيرازي خوانده و پايگاه والاي زن را در همه ي گستره هاي زندگي، از مهرورزي و همسري و مادري گرفته تا زندگي ي اجتماعي، با زبان و بياني رسا و شيوا و درونمايه اي نوآورانه و اعتماد به نفسي ستودني، ارج نهاده است.
سزاواردانستم كه به جاي پخش ِ اين ترانه، در اين صفحه پيوند بدهم و آن را به همه ي آزادْ زنان و آزادْمردان ِ ميهنم پيشكش كنم.
متن سخنان زيبا شيرازي درباره ي شيوه و شگرد ِ كارش و نيز آواي ترانه خواني ي او در ستايش پايگاه والاي زن را در نشاني ي زير بيابيد و بخوانيد و بشنويد:
http://www.radiofarda.com/Article/2007/03/08/o1_LA_ziba-shirazi.html
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?