Thursday, March 08, 2007

 

2: 276. هشتم مارس، روز ِ جهاني ي ِ زن فرخنده باد (ويرايش ِ دوم)

يادداشت ويراستار


در ويرايش يكم اين درآمد، بر آن بودم كه فراخوان ِ بسيار زيبا و گوياي نشريافته از سوي بانوان ايراني ي ساكن فرانسه، براي شركت در نمايش روز جهاني ي زن (هشتم مارس) در پاريس را زيورْبخش اين صفحه كنم.
براي اين منظور، پيوند زير را درست كردم و در صفحه گنجاندم:
تصوير ِ فراخوان نمايش زنان ايراني براي ِ نمايش روز ِ زن در پاريس را در اين جا ببينيد.
امّا نمي دانم به چه دليل فنّي -- كه من ِ نادان از آن سردرنمي آورم -- كار نكرد و رهنمون به نمايش ِ آن فراخوان ِ ديدني نشد.
پس از ناكامي در آن كوشش ِ بيهوده، ناگزير به جبران آن، دو تصوير ديگر را كه در بايگاني ي رايانگر خود داشتم، براي اين كار درنظرگرفتم و در اين ويرايش دوم، مي گنجانم كه يكي را در زير عنوان اين درآمد و ديگري را در اين جا مي بينيد:همچنين، تصوير و نوشتاري را كه امروز دوستم مازيار قويدل در تارنماي خود شاهنامه و ايران
http://www.shahnamehvairan.com/ver2007/
نشرداده و نشاني اش را با مهر به دفتر من فرستاده است، به گفتاورد از آن تارنما در اين جا مي آورم تا اداي دِين بيشتري كرده باشم به بانوان گرامي ي هم ميهنم و همه ي بانوان جهان در اين روز خجسته و شكوهمند نمايش بزرگداشت پايگاه زن در زندگي ي امروز ملّتهاي جهان و در همان حال، فرصت ِ بيان خشم و اعتراض همه ي زنان و مردان آزاده ي گيتي نسبت به حق كشي هاي دو برابر و زن ستيزانه در بسياري از جامعه هاي كنوني و خواستار شدن چنان ساختار اجتماعي كه در آن هيچ گونه تفاوتي در حق گزاري نسبت به زنان در مقابل مردان نباشد.آزادگی زن را، فرزانگی زن را، جاودانگی زن را، بالندگی زن را، دانندگی زن را، زايندگی زن را، پرورانندگی زن را، دست افشانی و پای کوبی ي زن را، همسری و همدمی و فرزندی و مادری زن را که در فرهنگ ِ پربار ِ ايران، سرآغاز ِ زندگی است، به او خجسته باد می گوييم!

 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?