Tuesday, February 13, 2007

 

2: 236. پژوهش ِ جهاني در شناخت ِ زمان و زندگي و رازْواره هاي ِ انديشه و هنر ِ حافظيادداشت ويراستار


بنياد ميراث ايران در لندن، در دو پيام جداگانه به اين دفتر، گزارشي از دو كوشش حافظ شناختي در گستره ي جهاني داده است:


يك. همايشي دو روزه (30 مارس - 1 آوريل 2007) در دانشگاه اِكسْتِر زير عنوان ِ حافظ و دبستان عشق در شعر ِ كهن ِ فارسي.


دو. آگاهي نامه ي نشر ِ ترجمه ي انگليسي ي پيتر ايوري ايران شناس نامدار انگليسي، از گزينه اي از غزلهاي
حافظمتن اين دو پيام را -- كه بيانگر كوششهاي بيشتري براي شناخت بهتر ِ حافظ در گستره ي جهاني و مايه ي خشنودي ي هر ايراني و باليدن ِ او به فرهنگ ِ سرشار ِ ميهن ِ خويش است -- در دنباله مي آورم.


HAFIZ AND THE SCHOOL OF LOVE IN CLASSICAL PERSIAN POETRY
Conference
30 March - 1 April 2007
University of Exeter , Exeter

This conference hopes to reveal, through the works of Hafiz, the historical, aesthetic, rhetorical, philosophical and theological bases of his love lyrics in the culture and civilization devoted to the School of Love in mediæval Persia .


Organised by
University of Exeter and the Iran Heritage Foundation.
Covened by
Dr. Leonard Lewisohn, University of Exeter & Prof. James Morris, Boston College .
Introduction
Recent research into Hafiz's romantic lyricism by Iranian scholars has revealed that in addition to his masterful use of poetic devices and his expertise in rhetoric and imagery, his verse is also deeply steeped in the philosophy and symbolism of the Persian Sufi love mysticism.
The speakers at this conference aim to explore the aesthetic theories and mystical philosophy of the classical Persian love-lyric (ghazal) as exemplified in the poetry of Hafiz, the greatest master of this genre (along with such other major figures as Rumi and Sa'di). To this end, Hafiz's rhetoric of romance will thus be situated-for the first time in the Western study of Persian Literature-within the broader literary context of what scholars refer to as 'Love Theory' in Arabic and Persian poetry in particular and Islamic literature in general. His symbolic vocabulary and lexicon of sophisticated technical terminology relating to wine and intoxication (both sacred and profane) will be analysed in depth, along with such themes as shahidbazi/nazar-bazi (dallying with the Mistress who bears witness to the Divine beauty), Hafiz's dynamic faith of spiritual liberty (rindi); his praise of the 'Law of Love' (shari'at-i 'ishq, whose hero is a ! kafar-i 'ishq, 'a heretic to the creed of love', referring to the highest degree of the 'religion of love') over the static 'orthodox' vision of ordinary doctrinal Sufism; and the poet's fierce anti-clericalism-his antipathy to figures of exoteric Islamic authority such as the zahid, faqih, and va'iz)-always denigrated and scorned in his verse, while their opposites, the disreputable rake (rind) and qalandar, the Magian master, and the 'arif (gnostic adept), are exalted and praised. Other speakers will examine the views of the famous commentators on his poetry in Safavid Iran, Mughal India and Ottoman Turkey, who interpreted his verse in the context of the 'School of Love' (madhhab-i 'ishq) in classical Persian literature. It is projected that the international roster of Iranian and Western specialists on Persian literature will thus reveal for the first time the historical, aesthetic, rhetorical, philo! sophical and theological bases of his love lyrics in the cultu! re and c ivilization devoted to the School of Love in mediæval Persia .

Exhibition

An exhibition of works by Jila Peacock entitled 'Ten Poems by Hafiz' has been organised in conjunction with the conference. The exhibition consists of silk-screen prints of calligraphic shape poems from Hafez in Persian, alongside their English translations.
There will be an official exhibition opening to which all conference participants are invited on Friday 30 March, 2007 from 6.00pm-8.00pm. There will be wine, fruit juice and baklava available.

Additional information

Visit www.iranheritage.com/hafizconference/
for the conference programme, abstract of papers, bibliographies of speakers, and other information related to the conference.
Publication of proceedings
A volume of the conference's proceedings (edited by the convenors, under the same title as the conference: Hafiz and the School of Love in Classical Persian Poetry, should be ready for publication by 2008.

Enquiries

Miss Laura Scrivens, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter, IAIS Building, Stocker Road, Exeter EX4 4ND,
Tel +44 (1392) 269250, Fax +44 (1392) 264035,
Email: http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=L.Scrivens@exeter.ac.uk,
Web: www.exeter.ac.uk/iais.

* * *

THE COLLECTED LYRICS OF HAFIZ OF SHIRAZ

Translator: Peter Avery
Publisher: Archetype in association with the Iran Heritage Foundation Publication date February 2007روي جلد ِ گزينه ي غزلهاي حافظ
ترجمه ي پيتر ايوري
IntroductionHafiz (d.1389-90) is honoured as the greatest lyric poet of Iran and its greatest writer of ghazals, the form which he perfected, and the collection of his lyrical poetry, the Divan is without doubt one of the world's greatest literary achievements. Translated here into English from the edition of Parviz Khanlari, the 486 poems, which are capable of interpretation on many levels, have been rendered as literally as possible while at the same time the aim as been to try to convey some sense of the poetry to the reader who lacks knowledge of Persian. The collected lyrics are presented here with extensive annotation by one of today's most eminent scholars of Persian literature.

Peter Avery, has devoted his life to Persian literature and history. Having taken a degree at the London School of Oriental and African studies, and after living in Iran and the Middle East until 1957, he became Lecturer in Persian Studies in the University of Cambridge . He is now retired but continues to live in King's College, Cambridge .

His works include A translation of the Ruba'iyat of Omar Khayyam, with poet John Heath-Stubbs, and The Speech of the Birds, the Mantiqu't-tair of Faridu'd Din Attar.

Retail price
34.95 GBP Hardcover, plus 2.75 GBP postage and packing.19.95 GBP Paperback, plus 2.75 GBP postage and packing.
Orders and enquiries
For placing an order or additional information please email http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=books@archetype.uk.com
Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?