Saturday, February 10, 2007

 

2: 231. گزارش نوزدهمين و فراخوان ِ بيستمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي ِ جهاني
ترجمه ي انگليسي ي گزينه ي شاهنامه
از ديك ديويس
يادداشت ويراستار


گزارش و فراخوان زير را بانو گيتي مهدوي امروز از دفتر كتابخانه ي گويا در سيدني به اين دفتر فرستاده است كه با سپاسگزاري از او، در اين صفحه نشرمي دهم.
*
نوزدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، نهم فوریه دو هزار و هفت مطابق با بیستم بهمن ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست نوزدهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
بیستمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، شانزدهم فوریه دو هزار و هفت مطابق با بیست و هفتم بهمن ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست نيز بحث درمورد بخش فریدون را ادامه خواهیم داد. برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد.
چنانچه مشکلی برای عضویّت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.


راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی


شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?