Saturday, February 10, 2007

 

2: 230. درخواست حذف طرحها و نقشه هاي حمله به ايران: بيانْ نامه ي هواداران صلح در استراليا

«دريغ است ايران كه ويران شود!» فردوسي

يادداشت ويراستار


مردم آزاده و هواداران صلح و همْ زيستي ي ِ آشتي جويانه ي همه ي ملّتهاي جهان و تيره هاي قومي و گروههاي مذهبي، هنوز از كابوس هولناك ِ جنگ و كشتار و خونريزي ي ِ پايانْ ناپديد در عراق و افغانستان رهايي نيافته اند كه پَرهيب ِ شوم و خوف انگيز ِ تازش ِ نيروهاي ِ آمريكايي و همْ پيمانان آنان از اروپا تا استراليا به ايران و فروزان شدن ِ آتش ِ خانمان سوز ِ جنگي بسيار فاجعه بارتر، آرام و قرار ِ آنان را ربوده است.
در ماههاي گذشته، در گوشه و كنار جهان و حتّا در خود ِ آمريكا شاهد ِ كوششها و كُنِشهاي گروههاي خواستار صلح و چهره هاي نامدار فرهنگي و دانشگاهي و اجتماعي و سياسي بوده ايم كه در اوج ِ تب و تاب ِ شكل گيري ي فاجعه ي احتمالي، اخگرهايي از اميد به امكان ِ بازداري ي آتش افروزان و چيرگي ي خِرَدْوَرزي ي انساني بر خِرَدْستيزي ي ِ دشمنان آزادي و آرامش و آشتي را در تيرگي ي پُررنج و شكنج نوميدي، درخشان نگاه مي دارند.


دستاويزي همچون اقدام براي بازداري و سركوب گروههاي تندرو -- كه سرمايه سالاران ِ آزمند و جهانخوار و گماشتگان ِ سياست باز ِ آنان براي كُنِش ِ تباهكارانه ي خود از آن سودمي جويند -- نمودي فريبكارانه دارد. آنان چهره ي هولناك خود را در پس ِ نقاب ِ حق به جانبي پنهان مي كنند و با شبكه ي جهاني ي رسانه هاي دروغ پردازشان، خاك در چشم ِ مردم جهان مي پاشند تا از بازشناسي ي كردار ِ اهريمني شان ناتوان بمانند!
آشكارست كه هيچ انسان آزاده و نيكْ انديشي با كُنِش هاي تندْروانه و كشتار ِ كور ِ آدميان و آنچه تعبير ِ "ترور" براي آن به كاربرده مي شود، همداستان نيست. امّا جنگ افروزان و تازندگان به سرزمينهاي گوناگون، چنين وامي نمايند كه گويي هيچ شيوه و راهْ كاري جز جنگ و خونريزي، آن هم چنين لگام گسيخته كه ديده ايم و مي بينيم، براي قطع ريشه ي كشتارها و حمله هاي گهگاهي در اين جا و آن جا وجود ندارد و بدين سان خشونت را با خشونتي هزار بار گسترده تر و تباهكارانه تر پاسخ مي گويند و اين دَور ِ باطل، تا كنون ادامه يافته است!
اين در حالي است كه در يك طرح و برنامه ي آدمي خويانه و خردمندانه، هرچند به دشواري ي بسيار، مي توان به ريشه يابي ي همه ي تندروي ها و افراط گرايي ها پرداخت و شالوده ي جهاني امن و آرام و سرشار از آزادي و آسودگي و ايمني و زندگي ي شكوفان را ريخت و عصري نو را در تاريخ خونين و پررنج و شكنج انسان بر اين گوي ِ سرگردان در كيهان آغازكرد. هرچند كه اين آرمان و آرزو، بلندْ پروازانه و در وضع ِ كنوني دست نيافتني مي نمايد؛ امّا مي توان دلْ قوي داشت و اميدواربود كه سرانجام، روزي از انديشه به كردار درآيد. چُنين باد!
* * *
امّا اكنون و تا رسيدن به آن زمان كه "كبوتر ِ سپيد ِ آشتي" با شاخه ي زيتون بر منقار، در گستره ي جهان
به پرواز درآيد، چه بايد كرد؟
«زهي كبوتر ِ سپيد ِ آشتي/
كه دل بَرَد سرود ِ جانْ فزاي او»
(م. ت. بهار، ملك الشّعرا)پاسخ اين است كه ايستادگي در برابر ِ نيروهاي جهانْ آشوب و تباهكار در هر جا و به هر وسيله ي شدني و با پرداخت هر بهايي كه باشد، خويشكاري ي چون و چرا ناپذير ِ هر فرد ِ انساني است و بي پروايي به ورزيدن ِ آن نه تنها از هيچ كس پذيرفتني نيست؛ بلكه جهان ِ آشوبْ زده ي ما را از اين هم كه هست ناامن تر و تيره تر خواهد كرد.
در راستاي ِ ورزيدن ِ همين خويشكاري ي ِ انساني و تاريخي ست كه امروز گروههاي ِ هوادار ِ صلح در كشور استراليا، به نداي وجدان ِ بشري ي خود پاسخ گفته و در يك بيانْ نامه ي مهمّ و تاريخي، درونمايه ي توطئه و تدارك ِ نيروهاي جنگ طلب جهان براي تازش به ايران، به دستاويز ِ سرپيچي ي دولت اين كشور از اجراي قطعنامه ي سازمان ملل متّحد در مورد ِ نيروگاه هاي هسته اي را بيش از پيش آشكاركرده و با اخطار و هشداري جدّي از دولت ِ محافظه كار و هم پيمان ِ آمريكا در منطقه ي اقيانوسيّه، خواسته اند كه موضعي انساني و خرد -مندانه در مورد اين خطر ِ پا در ركاب، در پيش گيرد و بيش از اين خود را به ارّابه ي جنگي ي آمريكا و ديگر همْ گامانش وابسته نگاه ندارد و شهامت «نه!» گفتن به همه ي نقشه هاي جنگي را داشته باشد و ملّت آشتي جوي اين سرزمين جنوبي ي كره ي زمين را ناخواسته آتش بيار ِ معركه ي فاجعه ي تازه اي نگرداند.
كانون ِ پژوهشهاي ِ ايران شناختي در استراليا با قدرداني و ستايش ِ فراوان از اين اقدام ِ انساني و همدلانه ي ِ نمايندگان انديشه و خِرَد و آشتي جويي در اين كشور، متن ِ كامل ِ اين بيانْ نامه ي ستودني را در اين تارنما بازْنشر مي دهد.

* * *
مي افزايم كه نشردهندگان اين بيانْ نامه، همچنين برنامه ي چند هفتگي ي نمايش اعتراضي به سياست هاي جنگ طلبانه ي دولت آمريكا را اعلام كرده و همه ي گروههاي اجتماعي و قومي را فراخوانده اند تا در فاصله ي روزهاي ١٩ فوريه - ١٦ مارس در ساعتهاي كار اداري در برابر دفتر كنسولگري ي آمريكا در سيدني حاضر شوند و مخالفت خود را با جنگ افروزي ي حكومت نومحافظه كاران آمريكا بيان دارند و نامه ي سرگشاده اي را در اين زمينه امضاكنند. قرارست كه اين نامه در تاريخ ٢٠ مارس (همْ زمان با سالْ روز ِ حمله ي آمريكا به عراق)، به تأييد ِ فرماندار كلّ استراليا (نماينده ي ملكه ي بريتانيا در اين كشور) برسد و سپس به كاخ سفيد در واشنگتن فرستاده شود.
شرح اين برنامه را در نشاني ي زير بخوانيد:
http://twenty-o-three.info/

* * *


"SUNDAY 11 FEB 2007


FRIENDS OF THE EARTH,
AUSTRALIA PEOPLE FOR NUCLEAR DISARMAMENT,
W.A.MARRICKVILLE PEACE GROUP AUSTRALIAN PEACE,
COMMITTEECAMPAIGN FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DISARMAMENT MILITARY ACTION AGAINST IRAN A CATASTROPHE,


AUST PEACE GROUPS:
GOVT MUST SAY 'NO' TO MILITARY PLANS!


Australian peace and environment groups, following the report of a coalition of peace groups and think-tanks to the UK government, predict that an attack on Iran will be a catastrophe. Almost as catastrophic as an actual attack, according to the groups, would be talking about or preparing for military action. The military option, say the groups, must be clearly, visibly, and unambiguously taken off the table. The entire nature of the relationship with Iran must be transformed.Military action against Iran, if it consisted of 'surgical' strikes against Iranian nuclear installations, will simply ensure the defeat of that faction in Iran that believes that nuclear weapons are unislamic. Predictably, it will create a nuclear weapons program if Iran did not have one before, and accelerate the acquisition of nuclear weapons by Iran if Iran already has a program.According to the peace groups:"Attacking Iran will achieve exactly the opposite of what we say we want to achieve. We wish to ensure that Iran does not develop nuclear weapons. At present, the Iranian government insists that it does not wish to develop nuclear weapons. A religious Fatwa exists according to which nuclear weapons are unislamic. Attacks on Iran will transform an ambiguous nuclear program that gives Iran a 'breakout' capability, into an unambiguous crash program to obtain nuclear weapons by any means possible."
"An invasion of Iran would be an even more colossal catastrophe, bogging the invader down forever in an ever - expanding middle eastern quagmire in which the only way out is to allow the victory of the most extreme and violent factions."
"Still more worrying are suggestions that nuclear weapons might actually be used against Iran either by Israel or by the US. The use of nuclear weapons would break the 'taboo' against their use, in particular against a non- nuclear -armed opponent, that has existed rightly since 1945.
The world would never be the same after such an event. It would represent a diabolical watershed of far deeper significance than 911 ever did."

"The Australian government must make it clear to its great and powerful ally that it regards talk of military action against Iran as folly of the highest and most utterly irresponsible order."

Contact:John Hallam FOE-Australia H61-2-9810-2598(leave message),
61-2-9319-4296 (Do not leave message)
Sue Gilbey Australian Peace Committee 0411-413-122 08-8410-0303
Pauline Mitchell CICD 03-9663-3677 03-9555-3076Joe Valentine PND-WA, 08-9272-4252
Nick Deane Marrickville Peace Group, 0420 526 929
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?