Wednesday, February 07, 2007

 

2: 228. كوششي شايسته در نگاشت و نگاهْ داشت ِ رويدادهاي تاريخي و فرهنگي ي ميهنمانيادداشت ويراستار


١٨ بهمن ١٣٨٥

بيشتر ِ ما ايرانيان حافظه ي تاريخي نداريم و همچون كودكان، در "اكنون" زندگي يا -- بهتر گفته شود -- زيست مي كنيم و در نتيجه از آنچه در گستره ي تاريخ و فرهنگمان گذشته و بر سر ِ نياكانمان آمده است، ناآگاهيم يا آگاهي هاي درخور و دقيق و پخته و سَخته اي نداريم و به گفته ي نكته سنجي، هر چند گاه يك بار، گاه شمارمان به ١/١/ ١ بازمي گردد و بايد همه چيز را از نقطه ي صفر آغازكنيم. از اين رو، هيچ گاه از گشت ِ زمانه درسي نمي آموزيم و آزموني نمي اندوزيم تا در كشاكش زندگي و پيچ و تاب ِ رويدادها به كارمان بيايد و گره ِ فروبسته اي را از رشته ي سردرگم ِ دشواريها و درماندگي هامان بگشايد. بر اين پايه، بيت بلندآوازه ي رودكي، پدر ِ شعر فارسي، بيانگر ِ راستين ِ حالمان است:
«هركه نامُخت از گذشت ِ روزگار/ نيز ناموزد ز هيچ آموزگار!»
*
در روزگار ِ ما كساني براي جبران اين كمْ بود ِ چشمْ گير در جامعه ي ايرانيان، دست به كار شده اند كه طرح چند تاريخ شفاهي و نگاشت و نگاه داشت ِ يادمانده ي ذهني ي آگاهان از رويدادهاي سده ي اخير، از جمله ي اين كوششهاي سودمندست.
در همين راستا، دوست ِ پژوهنده ي ِ ارجمند، آقاي دكتر شاهين سپنتا، گامي سزاوار برداشته و در يادداشت هايفراهمْ آورده اي با عنوان:
روزنگار ِ تاریخی و فرهنگی ي ِ بهمنْ ماه
هشتاد و هفت رويداد را كه زمان آنها در يكي از روزهاي سي گانه ي ماه بهمن، از روزگاران باستان تا همين سال و ماه بهمن كنوني بوده است، در پنج بخش تدوين كرده و در تارنماي خود به نام ِ ايرانْ نامه نشرداده است.
آشكارست كه همه ي رويدادهاي برشمرده در اين فهرستْ واره، از اهميّت ِ يكْ ساني برخوردارنيستند؛ امّا همين كه هست، گزارش كوتاه و فشرده اي از بسياري پيشامدها و رويدادهاي مهم و كليدي و سرنوشتْ ساز در زندگي ي اجتماعي و سياسي و فرهنگي مردم ميهنمان در زماني بس دراز را در بر مي گيرد و به منزله ي گام ِ نخست در كوششي از اين دست، ستودني است و هرگاه خود ِ ايشان و يا ديگران، ژرفاكاوي و ريشه جويي در اين زمينه را پي بگيرند، چه بسا كه صدها رويداد عبرتْ آموز و تأثيرگذار ديگر را بتوان در همين چهارچوب زماني به ثبت رساند و از فراموشي رهايي بخشيد تا بلكه هركس به نوبه ي خود بكوشد و همين پژوهش ارزنده را در مورد هريك از روزهاي ديگرْ ماههاي سال نيز بر دست گيرد و با دلْ سوزي به پيش بَرَد.
دكتر سپنتا، با رويكرد به نزديكي ي زماني ي رويدادهاي برشمرده با جشن ِ باستاني ي بهمنْگان يا بهمنْجَنهِ (بهمنْ روز از ماه ِ بهمن/ دوم بهمن)، نمونه اي از تصوير گل ِ ياسمين سفيد را كه در آيينهاي كهن نياكانمان گل ويژه ي بهمن بود، زيوربخش اين -- به تعبير خودش -- "روزْنگاري" كرده است.
كوشش ِ سودبخش ِ اين پژوهنده ي ِ دلْ سوز و ايرانْ دوست را مي ستايم و برايش آرزوي كاميابي هاي بيشتر در پيمودن ِ راه دشوار ايران شناسي را دارم.
*
متن ّ كامل ِ هر پنج بخش ِ اين فهرستْ واره را در نشاني ي زير، بيابيد و بخوانيد:
http://www.drshahinsepanta.persianblog.com/

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?