Tuesday, February 06, 2007

 

2: 225. كاميابي هاي استاد ِ بزرگ ِ آواز ِ ايراني از پاريس تا سيدنييادداشت ويراستار


هفته نامه ي پيك پارسيان
(The Persian Herald)
نشريّه ي ايراني ي چاپ سيدني-استراليا، در شماره ي ٤٧٦- جمعه ١٣بهمن ١٣٨٥/ ٢فوريه ٢٠٠٧خود كه امروز به اين دفتر رسيد، گزارش زير را درج كرده كه خواندن ِ آن مايه ي خشنودي و سرافرازي ي هر ايراني و هريك از دوستداران فرهنگ و هنرست.
اين نشريّه، در پي ِ گزارش خود، مژده داده است كه استاد شجريان به زودي، در نوروز ١٣٨٦ در سيدني (و با احتمال، در چند شهر ِ ديگر ِ استراليا) برنامه هايي را به اجرا درخواهد آورد.
خبر خوشي است براي همه ي دوستداران آواز اين هنرمند ِ بلندْآوازه كه از دشواريهاي كار او در ميهن آگاهند و سخن ِ دردمندانه و گلايه آميزش را در پايان برنامه ي ويژه ي وي براي "بَم" شنيده اند.
آغوش همه ي مشتاقان فرهنگ و هنر، به روي او گشوده و فرش ِ قرمز ِ افتخار، در پيش ِ پايش گسترده باد!
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?