Monday, February 05, 2007

 

2: 222. گزارش ِ هيجدهمين و فراخوان ِ نوزدهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي ِ جهانيستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در اینجا بشنوید
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source
*
All Rights Reserved. Copyright © 2005-2007, Iran-shenakht


يادداشت ويراستار


گزارش و فراخوان زير، امروز از دفتر كتابخانه ي گويا به دفتر اين كانون رسيد كه با سپاسگزاري از دوست فرهيخته ي نازنينم گيتي بانو مهدوي، براي آگاهي ي خوانندگان اين تارنما، بازْنشرش مي دهم.
هيجدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، دوم فوریه دو هزار و هفت مطابق با سیزدهم بهمن ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست هجدهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
نوزدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، نهم فوریه دو هزار و هفت برابر با بیستم بهمن ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با يك ِ پس از نیمْ روز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست، بحث درمورد بخش فریدون را ادامه خواهیم داد.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد.
چنانچه مشکلی برای عضوشدن در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما در ميان بگذارید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.


راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی
نقاشی: جنگ ايران و چين و توران اثر شمس خلخالي
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?