Saturday, September 09, 2006

 

2: 60. چهارمين نشست ِ جهاني ي ِ شاهنامه پژوهي
ش

ا

ه

ن

ا

ش ا ه ن ا م ه پ ژ و ه ي
ه

پ

ژ

و

ه

ي

يادداشت ويراستار


چهارمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني ي "پال تاك" در ساعت 30/8 شامگاه جمعه 17 شهريور برابر با 8 سپتامبر برگزارگرديد و دوستان همنشين و همسخن، به بحث و گفت و شنود گسترده اي در باره ي بيتهايي از ديباچه ي شاهنامه و پشتوانه هاي سخن شاعر پرداختند.
امروز بانو گيتي مهدوي، گزارش ِ اين نشست را همراه با متن ِ ويراسته ي ضبط شده ي آن، از دفتر كتابخانه ي گويا به اين دفتر فرستاد كه در پي مي آورم.

* * *

چهارمین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، هشتم سپتامبر مطابق با هفدهم شهریور هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید. در این نشست علاوه بر افرادی که در نشست قبلی حضور داشتند، خانم دکتر آهنی نیز شرکت داشتند. گ م
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست چهارم را مي توانيد در
اينجا بشنوید

پنجمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، پانزدهم سپتامبر مطابق با بیست وچهارم شهریور هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 2 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. برای شرکت در این نشستها، هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید. به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی.

گ. م.

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?