Sunday, July 09, 2006

 

پيوستي بر درآمد ِ 2: 14 - يادكردي ديگر از پايگاه ِ فرهنگي ي ِ دكتر پرويز رجبييادداشت ويراستار

نشر ِ درآمد ِ 2 : 14 در اين تارنما و ارجْ گزاري ي ِ خدمت ِ والاي ِ فرهنگي ي ِ استاد دكتر پرويز رجبي در راستاي ِ شناخت ِ درست و دانشي ي ِ تاريخ ِ كهن و سرشار ِ ميهن مان، با خشنودي و پذيره ي گرم ِ بسياري از دوستداران ِ فرهنگ ِ ايراني رو به رو گرديد كه در پيام هاي شخصي شان اين ويراستار را مورد مهر و لطف ِ خود قراردادند.
افزون بر آن، تارنماي ِ خبري ي ِ اخبار ِ روز، متن ِ آن در آمد را در صفحه ي ِ خود بازنشرداد:
http://www.akhbar-rooz.com/


دوست و همكار ِ گرامي، آقاي دكتر رضا مُرادي غياث آبادي نيز در تارنماي ِ ارزنده ي ِ خود، پژوهشهاي ايراني؛ گفتاري خواندني را با يادكرد از خاطره ي ِ همكاري با استاد رجبي، نشر داده اند كه خوانندگان ِ ارجمند ِ اين صفحه مي توانند متن ِ آن را در نشاني ي ِ زير بيابند و بخوانند:
www.ghiasabadi.com/rouz4.html
*
همچنين، تازه ترين سخن ِ دكتر رجبي را -- كه تاريخ ديروز را در زير ِ خود دارد -- از همين تارنما، بدين صفحه مي آورم:

خیالبافی

اگر دستم هنوز زنده می‌بود
از خوشْ بوترین یاس ِ جهان
تندیسی می‌ساختم،
از مادری به بزرگی ِ یک شیشۀ عطر
با چادری چهار فصل.
*
اگر دستم هنوز زنده می‌بود
از سبک‌ترین ابر آسمان
خدایی می‌تراشیدم،
به کوچکی نوک یک قلم.
و از او می‌خواستم،
تا به حُرمت ِ مادرم
خدایی مهربان‌تر باشد
و جهنّم را از بهشت تبعید کند.


پرویز رجبی/ 18 تیر 1385<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?