Friday, April 14, 2006

 

313.كانون نويسندگان ايران رو در رو با نارواداري و بازداري
يادداشت ويرستار


امروز گزارش بسيار تأسّف انگيز زير از بازداري ي مأموران براي برگزاري ي نشست ِ همگاني ي كانون نويسندگان ايران در تهران كه قراربود ديروز در تهران برگزارشود، به اين دفتر رسيد. جاي بسي دريغ است كه در ميهن ما حتّا به نويسندگان و شاعران و پژوهندگان، اين كوشندگان و خدمت گزاران راستين فرهنگ و ادب، اجازه ي تشكيل يك گردهمايي داده نمي شود! به راستي با اين
بازداري ها و سخت گيري ها به كجا مي توانيم برسيم؟
گفتني است كه درخواست به ثبت رساندن كانون نويسندگان ايران سالهاست كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خاك مي خورد و دست اندركاران، به عمد بدان رسيدگي نمي كنند و پاسخي به كانون نمي دهند تا هربار كه عضوهاي اين نهاد فرهنگي مي خواهند فراهم آيند، دستاويز ِ مجوّز نداشتن ايشان را به ميان كشند تا بهانه اي براي بازداري و اخلال در كار كانون داشته باشند!
با اين همه، كاروان ِ انديشه و فرهنگ از رفتار بازنخواهد ايستاد و راه نوردان ِ نستوه و سخت كوش ِ همراه اين كاروان، پويايي و
پايداري شان را پي خواهند گرفت و ميراث فرهنگي ي اين زمانه را براي آيندگان بر جا خواهند گذاشت. اين فرمان تاريخ است و هيچ كس توان آن را نخواهد داشت كه چرخ تاريخ را به واپس بازگرداند.
يادآوري مي شود كه كانون نويسندگان ايران در واكُنشي اعتراض آميز نسبت به اين بازداري، بيان نامه اي صادركرده است كه متن آن را به گُفتاوَرد از تارنماي خبري ي اخبار روز در دنباله ي گزارش "تعطيل اجباري مجمع عمومي كانون نويسندگان" مي آورم.

جمعه 25 فروردين 1385
چهاردهم آوريل 2006


تعطیل اجباری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که برای سومین بار متوالی دردوسال گذشته به منظور انتخاب هیئت دبیران کانون – باخبر رسانی به همه اعضای کانون قرار بود در ساعت 14 امروز پنج شنبه 24/1/ 85 تشكيل گردد، بر پایه حکم قضایی دادستان تهران- قاضی سعید مرتضوی - ییش از برگزاری و در خارج از مکان تعیین شده به تعطیل انجامید. ماموران امنیتی با دردست داشتن حکم نامبرده وابلاغ آ ن به اعضای گروه تدارک کننده، مانع حضور اعضای کانون در محل قرار شدند ودر پاسخ پرسش تدارک کنندگان در باره ي این که چرا نباید مجمع عمومی کانون را برگزار کنند، گفتند : چون کانون مجوّز رسمی ندارد، تشکیل چنین همایشی غیر قانونی است.
پس از این که دونفر از اعضای کانون که برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد مراجعه کرده بودند، توضیح دادند که مدتها پیش درخواست کانون را برای گرفتن مجوّز به وزارت ارشاد تسلیم کرده و خواست خودرا پی گرفته اند، مأموران در پاسخ آنان گفتند که چنین درخواستی تسلیم نشده است و اثری از آن در مکاتبات مربوط به کانون نیافته اند.
نزدیک به هشتاد نفر نویسنده، شاعر، مترجم و محقق درفاصله ي زمانی ي ساعت 5/ 13 تا 15 امروز، در گوشه خیابان محل بر گزاری ي مجمع عمومی کانون حضور داشتند که پس ازاطمینان از این که مأموران اجازه تشکیل مجمع را به آنان نخواهند داد، پراکنده شدند .

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنجشنبه ٢۴ فروردين ١٣٨۴ – ١٣ آوريل ١٣٨۴

کانون نويسندگان ايران شامگاه بيست و چهارم فروردين با انتشار اطلاعيه ای خبر داد، مقامات قضائی جمهوری اسلامی مانع تشکيل مجمع عمومی آن شده اند. در اطلاعيه کانون نويسندگان ايران آمده است:مردم آزاده ی ايرانبه دنبال دعوت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده کانون نويسندگان ايران به منظور انتخاب هيات دبيران کانون که پس از چهار سال وقفه به ناگزير در يک محل مسکونی شخصی برگزار می شد، به رغم حضور اکثريت قاطع اعضاء، از ساعتی پيش از زمان مقرر، ضابطين قضائی همراه با ماموران انتظامی امنيتی در محل حضور يافته با ارايه ی حکمی که از ناحيه ی دادستان تهران صادر شده بود، از برگزاری جلسه جلوگيری کردند.کانون نويسندگان ايران به رغم همه ی اين فشارها و دشواری ها با اعتراض شديد به اين گونه برخوردها، هم چنان بر مواضع خود در دفاع از آزادی انديشه و بيان و آزادی های دموکراتيک پا می فشارد.

کانون نويسندگان ايران

24/1/1385<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?