Saturday, April 08, 2006

 

305. فيلمي درباره ي ِ فرمان ِ حقوق ِ بشر ِ كورش ِ بزرگ


يادداشت ويراستار


دوست فرهيخته ي ديرينم رضا فرّخ فال، امروز نشاني ي فيلمي را كه درونمايه ي آن فرمان ِ جاودانه ي كورش بزرگ براي حقوق بشر (كهن ترين سند در اين زمينه در جهان) است، از مونترآل در كانادا به اين دفتر فرستاده است. با سپاس فراوان از رضا، نشاني ي فيلم در شبكه ي جهاني را در پي مي آورم و با خشنودي، خوانندگان ارجمند ِ اين تارنما را به تماشاي اين فيلم ديدني و افتخار آميز فرامي خوانم.


جليل دوستخواه


يكشنبه 20 فروردين 1385
(نهم آوريل 2006)
http://youtube.com/watch?v=wJW6VexP73A&search=Cyrus<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?