Sunday, October 02, 2005

 

دريچه اي به سوي باغ ِ بي كران ِ فرهنگ ِ ايران زمينيكشنبه 10 مهر 1384

مجموعه ای از مینیاتورهای بدری برقعی منتشر شد. برای نخستین بار دریچه ای بسوی باغ بیکران فرهنگ ایران زمین، مجموعه ای از مینیاتورهای هنرمند مینیاتوریست بدری برقعی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. بیش از 50 قطعه اثر در این کتاب گنجانده شده. در حاشیه جلسه ای برای امضای کتاب در شرکت کتاب لس آنجلس، خانم برقعی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: از زمان رضا عباسی تاکنون آنچه مینیاتورداشتیم براساس اشعار شعرا بود ولی من یک نوآوری در کار مینیاتور انجام دادم و فرهنگ و زندگی روزمره ایران را
وارد مینیاتور کردم.* در بخشی از این کتاب تاثیر غربت و مهاجرت برکار هنرمند دیده می شود. برای نخستین
بار مجسّمه ي ِ آزادي و مَنهَتَن را در مينياتور ِ ايراني مي بينيم.
---------------------------------------------------------------
* يادآوري مي شود كه كاربُرد ِ درونمايه هايي از زندگي عصر جديد در هنر ميتياتور ايراني پيشينه دارد و از جمله مي توان به تابلو ِ مشهور ِ اثر ِ استاد حاج مصوّر المُلكي در دوره ي جنگ جهاني ي دوم اشاره كرد كه چهره هاي سران متّفقين و متّحدين (روزولت، چرچيل و ستالين از يك سو و هيتلر، موسوليني و امپراتور ژاپن از سوي ديگر، در آن به نمايش درآمده است.) ج. د.
-------------------------------------------
راديو فردا، فيروزه خطيبي، لُس آنجلس<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?