Sunday, October 02, 2005

 

نمايشگاه فرهنگ و هنر ايران باستان در موزه ي ِ بريتانيايي


چندي پيش در همين صفحه از نمايشگاه فرهنگ و هنر ايران دوران هخامنشي در موزه ي بريتانيايي سخن گفتم و بازتاب هاي نشريافته نسبت بدان را نيز در پي آوردم.
اكنون يك فيلم كوتاه درباره ي اين نمايشگاه بسيار ارزشمند بدين دفتر رسيده است كه پاره اي از تصويرهاي نمايشگاه و نيز روشنگري هاي برخي از دست اندركاران ايراني و انگليسي ي سامان بخشي بدين نمايشگاه را در بردارد.
هم ميهنان گرامي و دوستداران ارزش هاي فرهنگي ي ايران باستان و ميراث ارجمند نياكان ما مي توانند از راه نشاني ي زير، اين فيلم را ببينند و بشنوند.
http://edge.channel4.com/news/2005/09/week_2/06_persian.wmv<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?