Sunday, September 11, 2005

 

بررسي ي ِ كوششي حماسه شناختي

آقاي احمد رُنّاسي، پژوهنده ي تاريخ و فرهنگ ِ ايران، بررسي و برداشت خود درباره ي ي كتاب ِ حماسه ي ايران، يادماني از فراسوي ِ هزاره ها را در تارنماي خود درج كرده است. كوشيدم تا تمام اين نوشتار را به اين صفحه بياورم؛ امّا به سببي فنّي تنها بخش يكم آن انتقال يافت. خوانندگان ارجمند اين تارنما مي توانند دنباله ي آن را در :
http://www.geocities.com/ahmadronnasi
بخوانند.
نويسنده ي ارجمند، نخستين ويرايش كتاب (چاپخش ِ انتشارات ِ باران در سوئد) را در دسترس داشته است.
امّا دومين ويرايش اين كتاب، فراگير ِ بيست و هشت گفتار، نقد، گفت و شنود ِ شاهنامه شناختي از نگارنده و نيز چند پاسخ به نقد از ديگران در 677 صفحه، در سال 1380 از سوي ِ نشر ِ آگه در تهران چاپخش گرديد.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?