Saturday, September 03, 2005

 

دشت ِ لاله هاي ِ واژگون: نماد ِ تاريخي خونبار!


گوشه اي از دشت ِ لاله هاي واژگون در بختياري


به هنگام بهاران، در بسياري از جاهاي ميهنمان و به ويژه در دامنه هاي زنجيره كوههاي زاگرس، دشت هايي از لاله هاي واژگون در چشم انداز ِ رهگذران و گردشگران است. اين پديده ي زيباي طبيعي و زيست محيطي، نه تنها به آغاز ِ فرخنده ي ِ سال ِ نو ِ ايراني و نوروز ِ جاودانه مان شكوهي شگفت و دل انگيز مي بخشد؛ بلكه چون نيك بنگريم، گويي پيامي رازگونه در خود نهفته دارد كه به زبان ِ ساقه هاي راست ايستاده و گُلبرگهاي خون رنگ اين گل هاي ِ خودرو و سر به سوي زمين فرودآورده ، به گوش ِ دل ِ هر صاحب دلي مي رساند.
نگاهي به سرتاسر ِ تاريخ ِ خونبار ِ ميهن مان و زندگي و مرگ ِ شكوهمند ِ هزاران زن و مرد آزاده و از جان گذشته، اين خيال نقش حُزن آميز را واقعيّت ِ عيني مي بخشد. آنان كه -- به گفته ي شاملوي شاعر -- " به چرا مرگ ِ خويش آگاهان" بودند، براي رهايي ي ميهن ِ خويش از زنجيرهاي ستم و خودكامگي و در راه پاسداري از آزادي ي ِ انديشه و گفتار و كردار و ساختن ِ ميهني آزاد و آباد و شكوفان، پيكاركردند و از سينه سپركردن در برابر ِ تازيانه هاي ِ توفان نهراسيدند و در واپسين دم ِ درخون تپيدن و به جاودانگان پيوستن، فروتنانه سر به سوي ِ خاك خونين ميهن فرودآوردند.
چنين بود كه قامت سرافراز ِ آن آزادگان، از دل ِ دشت ها و دامنه هاي ميهن باز روييد و به هياءت ِ لاله هاي واژگون سربرافراشت تا پيمان نو كند و پيام گُزارَد كه: همواره آزاده و ايران دوست باشيم و ارزشهاي والا و يادمان هاي فرهنگي را پاس داريم و ايران ِ امروز را باز سازيم و بهتر و ارجمند تر از گذشته، به آيندگان بسپاريم!

چشم اندازي از دشت ِ لاله هاي ِ واژگون در دامنه ي زردكوه ِ بختياري

بزرگان شعر و ادب ِ گذشته و معاصرمان نيز از اين گونه نگرش به لاله هاي دشت هاي ميهن غافل نمانده و هريك به زباني ويژه و با خيال نقش هايي ديگرگونه، از آنها سخن گفته و در رمز و رازهاي شعري شان، ياد ِ جان باختگان ِ در راه پايداري و سرافرازي ي ميهن را گرامي داشته اند. تنها دو سه مورد از اين يادكردها را نمونه وار در اين جا مي آورم:


اين قامت ِ برافراشته و سر ِ خون چكان ِ فرودآورده، كدام بامدادان را فراياد مي آورد؟


ابوسعيد ابوالخير، عارف ِ نامدار ِ سده هاي چهارم و پنجم هجري در يكي از سروده هايش با اشاره به دشت ِ خاوران در نزديكي ي زادگاهش ميهنه در خراسان مي گويد:

سرتاسر ِ دشت ِ خاوران سنگي نيست

كز خون ِ دل و ديده بر آن رنگي نيست

در هيچ ديار و هيچ فرسنگي نيست

كز دست ِ غمت نشسته دلتنگي نيست

و حافظ ِ بزرگمان در سده ي هشتم هجري در همين راستا از پرسش ِ اندوهگينانه ي ِ خود با باد ِ صبا ياد مي كند:

با صبا در چمن ِ لاله سحر مي گفتم

كه : شهيدان ِ كه اند اين همه خونين كفنان؟

و بهار ِ شعر و ادب ِ معاصرمان، مويه مي كند كه :

لاله خونين كفن از خاك سرآورده بِرون

خاك مسطوره ي ِ قلب ِ بشرآورده بِرون!


و اين هم روستازادگان بينواي ميهن كه به جاي داشتن ِ فرصت ِ باليدن و شكوفاشدن و گلگشتي شادمانه در دشت ِ لاله ها، ناگزيرند كه دسته هاي لاله را بر دست گيرند و با چهره هاي رنجورشان بر سر راه ها بايستند تا مگر رهگذري خريدار ِ گل ها چند سكّه اي در دستشان بگذارد و با آنها لقمه ناني به دست آورند!
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?